ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Mulood Mohammadi-Bavani, Javad Rafinejad, Ahmad Ali Hanafi-Bojd, Mohammad Ali Oshaghi, Shahrokh Navidpour, Farrokh Dabiri, Mehdi Badakhshan, Esmaeil Ghorbani, Masoomeh Bagheri, (2017). Spatial Distribution of Medically Important Scorpions in North West of Iran, Journal of Arthropod-Borne Diseases, 11(3), 371. magiran.com/p1759297
Mulood Mohammadi-Bavani, Javad Rafinejad, Ahmad Ali Hanafi-Bojd, Mohammad Ali Oshaghi, Shahrokh Navidpour, Farrokh Dabiri, Mehdi Badakhshan, Esmaeil Ghorbani, Masoomeh Bagheri, Spatial Distribution of Medically Important Scorpions in North West of Iran, Journal of Arthropod-Borne Diseases, 2017; 11(3): 371. magiran.com/p1759297
Mulood Mohammadi-Bavani, Javad Rafinejad, Ahmad Ali Hanafi-Bojd, Mohammad Ali Oshaghi, Shahrokh Navidpour, Farrokh Dabiri, Mehdi Badakhshan, Esmaeil Ghorbani, Masoomeh Bagheri, "Spatial Distribution of Medically Important Scorpions in North West of Iran", Journal of Arthropod-Borne Diseases 11, no.3 (2017): 371. magiran.com/p1759297
Mulood Mohammadi-Bavani, Javad Rafinejad, Ahmad Ali Hanafi-Bojd, Mohammad Ali Oshaghi, Shahrokh Navidpour, Farrokh Dabiri, Mehdi Badakhshan, Esmaeil Ghorbani, Masoomeh Bagheri, (2017). 'Spatial Distribution of Medically Important Scorpions in North West of Iran', Journal of Arthropod-Borne Diseases, 11(3), pp.371. magiran.com/p1759297
Mulood Mohammadi-Bavani; Javad Rafinejad; Ahmad Ali Hanafi-Bojd; Mohammad Ali Oshaghi; Shahrokh Navidpour; Farrokh Dabiri; Mehdi Badakhshan; Esmaeil Ghorbani; Masoomeh Bagheri. "Spatial Distribution of Medically Important Scorpions in North West of Iran", Journal of Arthropod-Borne Diseases, 11, 3, 2017, 371. magiran.com/p1759297
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال