ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین ابراهیمی پور، سمیرا علیانی، علیرضا رضازاده، علی خورسند وکیل زاده، سمیه فضایلی، مینا جعفری، آرزو شعبانی فر، مهدی یوسفی ، (1396). بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت و تعرفه گذاری بر اساس کتاب ارزش های نسبی بر عملکرد دپارتمان زنان: مطالعه موردی در یک بیمارستان بزرگ، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20(8)، 15-25. magiran.com/p1759449
Hosein Ebrahimipour, Samira Olyani, Alireza Rezazadeh, Ali Khorsand Vakilzadeh, Somayeh Fazaeli, Mina Jafari, Arezoo Shabanifar, Mehdi Yousefi , (2017). Effect of Iran's Health System Evolution And Tariff Change based on relative values book on Performance of Obstetrics and Gynecology Department: A case study in a Big Hospital, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20(8), 15-25. magiran.com/p1759449
حسین ابراهیمی پور، سمیرا علیانی، علیرضا رضازاده، علی خورسند وکیل زاده، سمیه فضایلی، مینا جعفری، آرزو شعبانی فر، مهدی یوسفی ، بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت و تعرفه گذاری بر اساس کتاب ارزش های نسبی بر عملکرد دپارتمان زنان: مطالعه موردی در یک بیمارستان بزرگ. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1396؛ 20(8): 15-25. magiran.com/p1759449
Hosein Ebrahimipour, Samira Olyani, Alireza Rezazadeh, Ali Khorsand Vakilzadeh, Somayeh Fazaeli, Mina Jafari, Arezoo Shabanifar, Mehdi Yousefi , Effect of Iran's Health System Evolution And Tariff Change based on relative values book on Performance of Obstetrics and Gynecology Department: A case study in a Big Hospital, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2017; 20(8): 15-25. magiran.com/p1759449
حسین ابراهیمی پور، سمیرا علیانی، علیرضا رضازاده، علی خورسند وکیل زاده، سمیه فضایلی، مینا جعفری، آرزو شعبانی فر، مهدی یوسفی ، "بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت و تعرفه گذاری بر اساس کتاب ارزش های نسبی بر عملکرد دپارتمان زنان: مطالعه موردی در یک بیمارستان بزرگ"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 20، شماره 8 (1396): 15-25. magiran.com/p1759449
Hosein Ebrahimipour, Samira Olyani, Alireza Rezazadeh, Ali Khorsand Vakilzadeh, Somayeh Fazaeli, Mina Jafari, Arezoo Shabanifar, Mehdi Yousefi , "Effect of Iran's Health System Evolution And Tariff Change based on relative values book on Performance of Obstetrics and Gynecology Department: A case study in a Big Hospital", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 20, no.8 (2017): 15-25. magiran.com/p1759449
حسین ابراهیمی پور، سمیرا علیانی، علیرضا رضازاده، علی خورسند وکیل زاده، سمیه فضایلی، مینا جعفری، آرزو شعبانی فر، مهدی یوسفی ، (1396). 'بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت و تعرفه گذاری بر اساس کتاب ارزش های نسبی بر عملکرد دپارتمان زنان: مطالعه موردی در یک بیمارستان بزرگ'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20(8)، صص.15-25. magiran.com/p1759449
Hosein Ebrahimipour, Samira Olyani, Alireza Rezazadeh, Ali Khorsand Vakilzadeh, Somayeh Fazaeli, Mina Jafari, Arezoo Shabanifar, Mehdi Yousefi , (2017). 'Effect of Iran's Health System Evolution And Tariff Change based on relative values book on Performance of Obstetrics and Gynecology Department: A case study in a Big Hospital', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20(8), pp.15-25. magiran.com/p1759449
حسین ابراهیمی پور؛ سمیرا علیانی؛ علیرضا رضازاده؛ علی خورسند وکیل زاده؛ سمیه فضایلی؛ مینا جعفری؛ آرزو شعبانی فر؛ مهدی یوسفی . "بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت و تعرفه گذاری بر اساس کتاب ارزش های نسبی بر عملکرد دپارتمان زنان: مطالعه موردی در یک بیمارستان بزرگ". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20 ،8 ، 1396، 15-25. magiran.com/p1759449
Hosein Ebrahimipour; Samira Olyani; Alireza Rezazadeh; Ali Khorsand Vakilzadeh; Somayeh Fazaeli; Mina Jafari; Arezoo Shabanifar; Mehdi Yousefi . "Effect of Iran's Health System Evolution And Tariff Change based on relative values book on Performance of Obstetrics and Gynecology Department: A case study in a Big Hospital", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20, 8, 2017, 15-25. magiran.com/p1759449
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال