ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد هاشمی نژاد، امید علیزاده، بهرام امیری، محمد برزگری، منصور اسفندیاری بیات، (1396). تاثیر تنش خشکی و تاریخ های مختلف کاشت بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سه هیبرید ذرت (Zea mays L.) در منطقه شمال خوزستان، فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات، 13(2)، 15-27. magiran.com/p1760128
Seyed Mohammad Hasheminejad, Omid Alizadeh, Bahram Amiri, Mohammad Barzegari, Mansour Esfanyari Biat, (2017). The effects of drought Stress and different sowing date on some quantitative and qualitative characteristics of three corn hybrids (Zea mays L.) in the region of north of Khuzestan, Journal of Agronomy and Plant Breeding, 13(2), 15-27. magiran.com/p1760128
سید محمد هاشمی نژاد، امید علیزاده، بهرام امیری، محمد برزگری، منصور اسفندیاری بیات، تاثیر تنش خشکی و تاریخ های مختلف کاشت بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سه هیبرید ذرت (Zea mays L.) در منطقه شمال خوزستان. فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات، 1396؛ 13(2): 15-27. magiran.com/p1760128
Seyed Mohammad Hasheminejad, Omid Alizadeh, Bahram Amiri, Mohammad Barzegari, Mansour Esfanyari Biat, The effects of drought Stress and different sowing date on some quantitative and qualitative characteristics of three corn hybrids (Zea mays L.) in the region of north of Khuzestan, Journal of Agronomy and Plant Breeding, 2017; 13(2): 15-27. magiran.com/p1760128
سید محمد هاشمی نژاد، امید علیزاده، بهرام امیری، محمد برزگری، منصور اسفندیاری بیات، "تاثیر تنش خشکی و تاریخ های مختلف کاشت بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سه هیبرید ذرت (Zea mays L.) در منطقه شمال خوزستان"، فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات 13، شماره 2 (1396): 15-27. magiran.com/p1760128
Seyed Mohammad Hasheminejad, Omid Alizadeh, Bahram Amiri, Mohammad Barzegari, Mansour Esfanyari Biat, "The effects of drought Stress and different sowing date on some quantitative and qualitative characteristics of three corn hybrids (Zea mays L.) in the region of north of Khuzestan", Journal of Agronomy and Plant Breeding 13, no.2 (2017): 15-27. magiran.com/p1760128
سید محمد هاشمی نژاد، امید علیزاده، بهرام امیری، محمد برزگری، منصور اسفندیاری بیات، (1396). 'تاثیر تنش خشکی و تاریخ های مختلف کاشت بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سه هیبرید ذرت (Zea mays L.) در منطقه شمال خوزستان'، فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات، 13(2)، صص.15-27. magiran.com/p1760128
Seyed Mohammad Hasheminejad, Omid Alizadeh, Bahram Amiri, Mohammad Barzegari, Mansour Esfanyari Biat, (2017). 'The effects of drought Stress and different sowing date on some quantitative and qualitative characteristics of three corn hybrids (Zea mays L.) in the region of north of Khuzestan', Journal of Agronomy and Plant Breeding, 13(2), pp.15-27. magiran.com/p1760128
سید محمد هاشمی نژاد؛ امید علیزاده؛ بهرام امیری؛ محمد برزگری؛ منصور اسفندیاری بیات. "تاثیر تنش خشکی و تاریخ های مختلف کاشت بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سه هیبرید ذرت (Zea mays L.) در منطقه شمال خوزستان". فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات، 13 ،2 ، 1396، 15-27. magiran.com/p1760128
Seyed Mohammad Hasheminejad; Omid Alizadeh; Bahram Amiri; Mohammad Barzegari; Mansour Esfanyari Biat. "The effects of drought Stress and different sowing date on some quantitative and qualitative characteristics of three corn hybrids (Zea mays L.) in the region of north of Khuzestan", Journal of Agronomy and Plant Breeding, 13, 2, 2017, 15-27. magiran.com/p1760128
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال