ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساناز فقیه، خوشنام شجاعی ، (1396). کنترل فیدبک حالت جزئی برای ردیابی مسیر شناور زیرسطح خودگردان تحریک ناقص با استفاده از کنترل سطح دینامیکی تطبیقی- عصبی، مجله کنترل، 11(2)، 43-54. magiran.com/p1760401
Sanaz Faghih, Khoshnam Shojaei , (2017). Partial State Feedback Control for Trajectory Tracking of Underactuated Autonomous Underwater Vehicle by Using Neural Adaptive Dynamic Surface Control, Journal of Control, 11(2), 43-54. magiran.com/p1760401
ساناز فقیه، خوشنام شجاعی ، کنترل فیدبک حالت جزئی برای ردیابی مسیر شناور زیرسطح خودگردان تحریک ناقص با استفاده از کنترل سطح دینامیکی تطبیقی- عصبی. مجله کنترل، 1396؛ 11(2): 43-54. magiran.com/p1760401
Sanaz Faghih, Khoshnam Shojaei , Partial State Feedback Control for Trajectory Tracking of Underactuated Autonomous Underwater Vehicle by Using Neural Adaptive Dynamic Surface Control, Journal of Control, 2017; 11(2): 43-54. magiran.com/p1760401
ساناز فقیه، خوشنام شجاعی ، "کنترل فیدبک حالت جزئی برای ردیابی مسیر شناور زیرسطح خودگردان تحریک ناقص با استفاده از کنترل سطح دینامیکی تطبیقی- عصبی"، مجله کنترل 11، شماره 2 (1396): 43-54. magiran.com/p1760401
Sanaz Faghih, Khoshnam Shojaei , "Partial State Feedback Control for Trajectory Tracking of Underactuated Autonomous Underwater Vehicle by Using Neural Adaptive Dynamic Surface Control", Journal of Control 11, no.2 (2017): 43-54. magiran.com/p1760401
ساناز فقیه، خوشنام شجاعی ، (1396). 'کنترل فیدبک حالت جزئی برای ردیابی مسیر شناور زیرسطح خودگردان تحریک ناقص با استفاده از کنترل سطح دینامیکی تطبیقی- عصبی'، مجله کنترل، 11(2)، صص.43-54. magiran.com/p1760401
Sanaz Faghih, Khoshnam Shojaei , (2017). 'Partial State Feedback Control for Trajectory Tracking of Underactuated Autonomous Underwater Vehicle by Using Neural Adaptive Dynamic Surface Control', Journal of Control, 11(2), pp.43-54. magiran.com/p1760401
ساناز فقیه؛ خوشنام شجاعی . "کنترل فیدبک حالت جزئی برای ردیابی مسیر شناور زیرسطح خودگردان تحریک ناقص با استفاده از کنترل سطح دینامیکی تطبیقی- عصبی". مجله کنترل، 11 ،2 ، 1396، 43-54. magiran.com/p1760401
Sanaz Faghih; Khoshnam Shojaei . "Partial State Feedback Control for Trajectory Tracking of Underactuated Autonomous Underwater Vehicle by Using Neural Adaptive Dynamic Surface Control", Journal of Control, 11, 2, 2017, 43-54. magiran.com/p1760401
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال