ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ویشلا گاپتا ، (1396). بعضی از تنایج پیوست نقطه ثابت روی فضاهای متریک فازی شهود تعدیل یافته و کاربرد آن در فشردگی از نوع کامل، مجله سیستم های فازی ایران، 14(5)، 123-137. magiran.com/p1760541
Vishal Gupta , Rajesh Kumar Saini, Ashima Kanwar, (2017). SOME COUPLED FIXED POINT RESULTS ON MODIFIED INTUITIONISTIC FUZZY METRIC SPACES AND APPLICATION TO INTEGRAL TYPE CONTRACTION, Iranian journal of fuzzy systems, 14(5), 123-137. magiran.com/p1760541
ویشلا گاپتا ، بعضی از تنایج پیوست نقطه ثابت روی فضاهای متریک فازی شهود تعدیل یافته و کاربرد آن در فشردگی از نوع کامل. مجله سیستم های فازی ایران، 1396؛ 14(5): 123-137. magiran.com/p1760541
Vishal Gupta , Rajesh Kumar Saini, Ashima Kanwar, SOME COUPLED FIXED POINT RESULTS ON MODIFIED INTUITIONISTIC FUZZY METRIC SPACES AND APPLICATION TO INTEGRAL TYPE CONTRACTION, Iranian journal of fuzzy systems, 2017; 14(5): 123-137. magiran.com/p1760541
ویشلا گاپتا ، "بعضی از تنایج پیوست نقطه ثابت روی فضاهای متریک فازی شهود تعدیل یافته و کاربرد آن در فشردگی از نوع کامل"، مجله سیستم های فازی ایران 14، شماره 5 (1396): 123-137. magiran.com/p1760541
Vishal Gupta , Rajesh Kumar Saini, Ashima Kanwar, "SOME COUPLED FIXED POINT RESULTS ON MODIFIED INTUITIONISTIC FUZZY METRIC SPACES AND APPLICATION TO INTEGRAL TYPE CONTRACTION", Iranian journal of fuzzy systems 14, no.5 (2017): 123-137. magiran.com/p1760541
ویشلا گاپتا ، (1396). 'بعضی از تنایج پیوست نقطه ثابت روی فضاهای متریک فازی شهود تعدیل یافته و کاربرد آن در فشردگی از نوع کامل'، مجله سیستم های فازی ایران، 14(5)، صص.123-137. magiran.com/p1760541
Vishal Gupta , Rajesh Kumar Saini, Ashima Kanwar, (2017). 'SOME COUPLED FIXED POINT RESULTS ON MODIFIED INTUITIONISTIC FUZZY METRIC SPACES AND APPLICATION TO INTEGRAL TYPE CONTRACTION', Iranian journal of fuzzy systems, 14(5), pp.123-137. magiran.com/p1760541
ویشلا گاپتا . "بعضی از تنایج پیوست نقطه ثابت روی فضاهای متریک فازی شهود تعدیل یافته و کاربرد آن در فشردگی از نوع کامل". مجله سیستم های فازی ایران، 14 ،5 ، 1396، 123-137. magiran.com/p1760541
Vishal Gupta ; Rajesh Kumar Saini; Ashima Kanwar. "SOME COUPLED FIXED POINT RESULTS ON MODIFIED INTUITIONISTIC FUZZY METRIC SPACES AND APPLICATION TO INTEGRAL TYPE CONTRACTION", Iranian journal of fuzzy systems, 14, 5, 2017, 123-137. magiran.com/p1760541
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال