ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
، (1396). کنترل ردیابی فیدبک خروجی فازی تطبیقی برای دسته ای از سیستم های غیر خطی با تاخیر متغیر بازمان و لقی شبه پسماند، مجله سیستم های فازی ایران، 14(5)، 43-64. magiran.com/p1760546
Mohsen Hasanpour Naseriyeh, Adeleh Arabzadeh Jafari, Seyed Mohammad Ali Mohammadi , (2017). ADAPTIVE FUZZY OUTPUT FEEDBACK TRACKING CONTROL FOR A CLASS OF NONLINEAR TIME-VARYING DELAY SYSTEMS WITH UNKNOWN BACKLASH-LIKE HYSTERESIS, Iranian journal of fuzzy systems, 14(5), 43-64. magiran.com/p1760546
، کنترل ردیابی فیدبک خروجی فازی تطبیقی برای دسته ای از سیستم های غیر خطی با تاخیر متغیر بازمان و لقی شبه پسماند. مجله سیستم های فازی ایران، 1396؛ 14(5): 43-64. magiran.com/p1760546
Mohsen Hasanpour Naseriyeh, Adeleh Arabzadeh Jafari, Seyed Mohammad Ali Mohammadi , ADAPTIVE FUZZY OUTPUT FEEDBACK TRACKING CONTROL FOR A CLASS OF NONLINEAR TIME-VARYING DELAY SYSTEMS WITH UNKNOWN BACKLASH-LIKE HYSTERESIS, Iranian journal of fuzzy systems, 2017; 14(5): 43-64. magiran.com/p1760546
، "کنترل ردیابی فیدبک خروجی فازی تطبیقی برای دسته ای از سیستم های غیر خطی با تاخیر متغیر بازمان و لقی شبه پسماند"، مجله سیستم های فازی ایران 14، شماره 5 (1396): 43-64. magiran.com/p1760546
Mohsen Hasanpour Naseriyeh, Adeleh Arabzadeh Jafari, Seyed Mohammad Ali Mohammadi , "ADAPTIVE FUZZY OUTPUT FEEDBACK TRACKING CONTROL FOR A CLASS OF NONLINEAR TIME-VARYING DELAY SYSTEMS WITH UNKNOWN BACKLASH-LIKE HYSTERESIS", Iranian journal of fuzzy systems 14, no.5 (2017): 43-64. magiran.com/p1760546
، (1396). 'کنترل ردیابی فیدبک خروجی فازی تطبیقی برای دسته ای از سیستم های غیر خطی با تاخیر متغیر بازمان و لقی شبه پسماند'، مجله سیستم های فازی ایران، 14(5)، صص.43-64. magiran.com/p1760546
Mohsen Hasanpour Naseriyeh, Adeleh Arabzadeh Jafari, Seyed Mohammad Ali Mohammadi , (2017). 'ADAPTIVE FUZZY OUTPUT FEEDBACK TRACKING CONTROL FOR A CLASS OF NONLINEAR TIME-VARYING DELAY SYSTEMS WITH UNKNOWN BACKLASH-LIKE HYSTERESIS', Iranian journal of fuzzy systems, 14(5), pp.43-64. magiran.com/p1760546
. "کنترل ردیابی فیدبک خروجی فازی تطبیقی برای دسته ای از سیستم های غیر خطی با تاخیر متغیر بازمان و لقی شبه پسماند". مجله سیستم های فازی ایران، 14 ،5 ، 1396، 43-64. magiran.com/p1760546
Mohsen Hasanpour Naseriyeh; Adeleh Arabzadeh Jafari; Seyed Mohammad Ali Mohammadi . "ADAPTIVE FUZZY OUTPUT FEEDBACK TRACKING CONTROL FOR A CLASS OF NONLINEAR TIME-VARYING DELAY SYSTEMS WITH UNKNOWN BACKLASH-LIKE HYSTERESIS", Iranian journal of fuzzy systems, 14, 5, 2017, 43-64. magiran.com/p1760546
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال