ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم جهانبخش، اصغر احتشامی، مهرناز حسین زهی، (1396). بررسی مولفه های حقوقی قراردادهای برون سپاری خدمات بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 14(4)، 150-154. magiran.com/p1760969
Maryam Jahanbakhsh, Asghar Ehteshami, Mehrnaz Hosein-Zehi, (2017). A Survey on Legal Elements of Outsourcing Contracts for Health Information Management Services in Educational Hospitals of Isfahan University of Medical Sciences, Iran, Health Information Management, 14(4), 150-154. magiran.com/p1760969
مریم جهانبخش، اصغر احتشامی، مهرناز حسین زهی، بررسی مولفه های حقوقی قراردادهای برون سپاری خدمات بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 1396؛ 14(4): 150-154. magiran.com/p1760969
Maryam Jahanbakhsh, Asghar Ehteshami, Mehrnaz Hosein-Zehi, A Survey on Legal Elements of Outsourcing Contracts for Health Information Management Services in Educational Hospitals of Isfahan University of Medical Sciences, Iran, Health Information Management, 2017; 14(4): 150-154. magiran.com/p1760969
مریم جهانبخش، اصغر احتشامی، مهرناز حسین زهی، "بررسی مولفه های حقوقی قراردادهای برون سپاری خدمات بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان"، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت 14، شماره 4 (1396): 150-154. magiran.com/p1760969
Maryam Jahanbakhsh, Asghar Ehteshami, Mehrnaz Hosein-Zehi, "A Survey on Legal Elements of Outsourcing Contracts for Health Information Management Services in Educational Hospitals of Isfahan University of Medical Sciences, Iran", Health Information Management 14, no.4 (2017): 150-154. magiran.com/p1760969
مریم جهانبخش، اصغر احتشامی، مهرناز حسین زهی، (1396). 'بررسی مولفه های حقوقی قراردادهای برون سپاری خدمات بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان'، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 14(4)، صص.150-154. magiran.com/p1760969
Maryam Jahanbakhsh, Asghar Ehteshami, Mehrnaz Hosein-Zehi, (2017). 'A Survey on Legal Elements of Outsourcing Contracts for Health Information Management Services in Educational Hospitals of Isfahan University of Medical Sciences, Iran', Health Information Management, 14(4), pp.150-154. magiran.com/p1760969
مریم جهانبخش؛ اصغر احتشامی؛ مهرناز حسین زهی. "بررسی مولفه های حقوقی قراردادهای برون سپاری خدمات بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان". نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 14 ،4 ، 1396، 150-154. magiran.com/p1760969
Maryam Jahanbakhsh; Asghar Ehteshami; Mehrnaz Hosein-Zehi. "A Survey on Legal Elements of Outsourcing Contracts for Health Information Management Services in Educational Hospitals of Isfahan University of Medical Sciences, Iran", Health Information Management, 14, 4, 2017, 150-154. magiran.com/p1760969
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال