ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم زرنشان ، محمدرضا ذوالفقاری، مهدیا غلام نژاد، مهدی یوسفی، (1396). اثر سه ماه تمرینات هوازی منظم بر شاخص های عملکرد ریوی و سطح سرمی استروژن و پروژسترون در اواسط فاز لوتئال در زنان مبتلا به آسم، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25(6)، 457-466. magiran.com/p1761267
Azam Zarneshan, Mohammadreza Zolfaghari, Mahdia Gholamnejad, Mahdi Yousefi, (2017). Effect of Three Months Regular Aerobic Exercise on Lung Function Indices and Serum Levels of Estrogen and Progesterone in the Mid Luteal Phase of Asthmatic Women, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25(6), 457-466. magiran.com/p1761267
اعظم زرنشان ، محمدرضا ذوالفقاری، مهدیا غلام نژاد، مهدی یوسفی، اثر سه ماه تمرینات هوازی منظم بر شاخص های عملکرد ریوی و سطح سرمی استروژن و پروژسترون در اواسط فاز لوتئال در زنان مبتلا به آسم. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1396؛ 25(6): 457-466. magiran.com/p1761267
Azam Zarneshan, Mohammadreza Zolfaghari, Mahdia Gholamnejad, Mahdi Yousefi, Effect of Three Months Regular Aerobic Exercise on Lung Function Indices and Serum Levels of Estrogen and Progesterone in the Mid Luteal Phase of Asthmatic Women, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2017; 25(6): 457-466. magiran.com/p1761267
اعظم زرنشان ، محمدرضا ذوالفقاری، مهدیا غلام نژاد، مهدی یوسفی، "اثر سه ماه تمرینات هوازی منظم بر شاخص های عملکرد ریوی و سطح سرمی استروژن و پروژسترون در اواسط فاز لوتئال در زنان مبتلا به آسم"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 25، شماره 6 (1396): 457-466. magiran.com/p1761267
Azam Zarneshan, Mohammadreza Zolfaghari, Mahdia Gholamnejad, Mahdi Yousefi, "Effect of Three Months Regular Aerobic Exercise on Lung Function Indices and Serum Levels of Estrogen and Progesterone in the Mid Luteal Phase of Asthmatic Women", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 25, no.6 (2017): 457-466. magiran.com/p1761267
اعظم زرنشان ، محمدرضا ذوالفقاری، مهدیا غلام نژاد، مهدی یوسفی، (1396). 'اثر سه ماه تمرینات هوازی منظم بر شاخص های عملکرد ریوی و سطح سرمی استروژن و پروژسترون در اواسط فاز لوتئال در زنان مبتلا به آسم'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25(6)، صص.457-466. magiran.com/p1761267
Azam Zarneshan, Mohammadreza Zolfaghari, Mahdia Gholamnejad, Mahdi Yousefi, (2017). 'Effect of Three Months Regular Aerobic Exercise on Lung Function Indices and Serum Levels of Estrogen and Progesterone in the Mid Luteal Phase of Asthmatic Women', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25(6), pp.457-466. magiran.com/p1761267
اعظم زرنشان ؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ مهدیا غلام نژاد؛ مهدی یوسفی. "اثر سه ماه تمرینات هوازی منظم بر شاخص های عملکرد ریوی و سطح سرمی استروژن و پروژسترون در اواسط فاز لوتئال در زنان مبتلا به آسم". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25 ،6 ، 1396، 457-466. magiran.com/p1761267
Azam Zarneshan; Mohammadreza Zolfaghari; Mahdia Gholamnejad; Mahdi Yousefi. "Effect of Three Months Regular Aerobic Exercise on Lung Function Indices and Serum Levels of Estrogen and Progesterone in the Mid Luteal Phase of Asthmatic Women", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25, 6, 2017, 457-466. magiran.com/p1761267
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال