ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا سلمانی ، مصطفی شکری، کاظم عابدزاده، (1396). بررسی عوامل اقتصادی موثر بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران، نشریه انرژی ایران، 20(61)، 55. magiran.com/p1761474
Dr Mohammad Reza Salmani, Mostafa Shokri, Kazem Abedzadeh, (2017). Study Factors affecting emission of Gas co2 in Iran, Iranina journal of Energy, 20(61), 55. magiran.com/p1761474
محمدرضا سلمانی ، مصطفی شکری، کاظم عابدزاده، بررسی عوامل اقتصادی موثر بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران. نشریه انرژی ایران، 1396؛ 20(61): 55. magiran.com/p1761474
Dr Mohammad Reza Salmani, Mostafa Shokri, Kazem Abedzadeh, Study Factors affecting emission of Gas co2 in Iran, Iranina journal of Energy, 2017; 20(61): 55. magiran.com/p1761474
محمدرضا سلمانی ، مصطفی شکری، کاظم عابدزاده، "بررسی عوامل اقتصادی موثر بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران"، نشریه انرژی ایران 20، شماره 61 (1396): 55. magiran.com/p1761474
Dr Mohammad Reza Salmani, Mostafa Shokri, Kazem Abedzadeh, "Study Factors affecting emission of Gas co2 in Iran", Iranina journal of Energy 20, no.61 (2017): 55. magiran.com/p1761474
محمدرضا سلمانی ، مصطفی شکری، کاظم عابدزاده، (1396). 'بررسی عوامل اقتصادی موثر بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران'، نشریه انرژی ایران، 20(61)، صص.55. magiran.com/p1761474
Dr Mohammad Reza Salmani, Mostafa Shokri, Kazem Abedzadeh, (2017). 'Study Factors affecting emission of Gas co2 in Iran', Iranina journal of Energy, 20(61), pp.55. magiran.com/p1761474
محمدرضا سلمانی ؛ مصطفی شکری؛ کاظم عابدزاده. "بررسی عوامل اقتصادی موثر بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران". نشریه انرژی ایران، 20 ،61 ، 1396، 55. magiran.com/p1761474
Dr Mohammad Reza Salmani; Mostafa Shokri; Kazem Abedzadeh. "Study Factors affecting emission of Gas co2 in Iran", Iranina journal of Energy, 20, 61, 2017, 55. magiran.com/p1761474
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال