ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم معینی، شکوفه سادات ممهد، شیرین نصرت نژاد، سعید کریمی، (1395). تمایل به پرداخت خانوارها برای پوشش بیمه خدمات دندانپزشکی: کاربرد روش سوال باز، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 19(3)، 163-169. magiran.com/p1761538
Maryam Moeeni, Shekoofeh Sadat Momahhed, Shirin Nosratnejad, Saeed Karimi, (2016). Household's Willingness to Pay for Dental Insurance: Application of Open-ended Question Method, Hakim Health Systems research journal , 19(3), 163-169. magiran.com/p1761538
مریم معینی، شکوفه سادات ممهد، شیرین نصرت نژاد، سعید کریمی، تمایل به پرداخت خانوارها برای پوشش بیمه خدمات دندانپزشکی: کاربرد روش سوال باز. مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 1395؛ 19(3): 163-169. magiran.com/p1761538
Maryam Moeeni, Shekoofeh Sadat Momahhed, Shirin Nosratnejad, Saeed Karimi, Household's Willingness to Pay for Dental Insurance: Application of Open-ended Question Method, Hakim Health Systems research journal , 2016; 19(3): 163-169. magiran.com/p1761538
مریم معینی، شکوفه سادات ممهد، شیرین نصرت نژاد، سعید کریمی، "تمایل به پرداخت خانوارها برای پوشش بیمه خدمات دندانپزشکی: کاربرد روش سوال باز"، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم 19، شماره 3 (1395): 163-169. magiran.com/p1761538
Maryam Moeeni, Shekoofeh Sadat Momahhed, Shirin Nosratnejad, Saeed Karimi, "Household's Willingness to Pay for Dental Insurance: Application of Open-ended Question Method", Hakim Health Systems research journal 19, no.3 (2016): 163-169. magiran.com/p1761538
مریم معینی، شکوفه سادات ممهد، شیرین نصرت نژاد، سعید کریمی، (1395). 'تمایل به پرداخت خانوارها برای پوشش بیمه خدمات دندانپزشکی: کاربرد روش سوال باز'، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 19(3)، صص.163-169. magiran.com/p1761538
Maryam Moeeni, Shekoofeh Sadat Momahhed, Shirin Nosratnejad, Saeed Karimi, (2016). 'Household's Willingness to Pay for Dental Insurance: Application of Open-ended Question Method', Hakim Health Systems research journal , 19(3), pp.163-169. magiran.com/p1761538
مریم معینی؛ شکوفه سادات ممهد؛ شیرین نصرت نژاد؛ سعید کریمی. "تمایل به پرداخت خانوارها برای پوشش بیمه خدمات دندانپزشکی: کاربرد روش سوال باز". مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 19 ،3 ، 1395، 163-169. magiran.com/p1761538
Maryam Moeeni; Shekoofeh Sadat Momahhed; Shirin Nosratnejad; Saeed Karimi. "Household's Willingness to Pay for Dental Insurance: Application of Open-ended Question Method", Hakim Health Systems research journal , 19, 3, 2016, 163-169. magiran.com/p1761538
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال