ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین اصلانی، کورش فاتح، (1396). نتایج 2 ساله درمان ورتیکال تالوس مادرزادی سندرمیک با روش (Dobbs (Reverse Ponseti روی 21 بیمار، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 39(5)، 7. magiran.com/p1761763
Hossein Aslani, Kourosh Fateh, (2017). Result of 2-year treatment of syndromic congenital vertical talus with dobbs method (reverse ponseti) in 21 patients, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 39(5), 7. magiran.com/p1761763
حسین اصلانی، کورش فاتح، نتایج 2 ساله درمان ورتیکال تالوس مادرزادی سندرمیک با روش (Dobbs (Reverse Ponseti روی 21 بیمار. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1396؛ 39(5): 7. magiran.com/p1761763
Hossein Aslani, Kourosh Fateh, Result of 2-year treatment of syndromic congenital vertical talus with dobbs method (reverse ponseti) in 21 patients, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2017; 39(5): 7. magiran.com/p1761763
حسین اصلانی، کورش فاتح، "نتایج 2 ساله درمان ورتیکال تالوس مادرزادی سندرمیک با روش (Dobbs (Reverse Ponseti روی 21 بیمار"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 39، شماره 5 (1396): 7. magiran.com/p1761763
Hossein Aslani, Kourosh Fateh, "Result of 2-year treatment of syndromic congenital vertical talus with dobbs method (reverse ponseti) in 21 patients", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 39, no.5 (2017): 7. magiran.com/p1761763
حسین اصلانی، کورش فاتح، (1396). 'نتایج 2 ساله درمان ورتیکال تالوس مادرزادی سندرمیک با روش (Dobbs (Reverse Ponseti روی 21 بیمار'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 39(5)، صص.7. magiran.com/p1761763
Hossein Aslani, Kourosh Fateh, (2017). 'Result of 2-year treatment of syndromic congenital vertical talus with dobbs method (reverse ponseti) in 21 patients', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 39(5), pp.7. magiran.com/p1761763
حسین اصلانی؛ کورش فاتح. "نتایج 2 ساله درمان ورتیکال تالوس مادرزادی سندرمیک با روش (Dobbs (Reverse Ponseti روی 21 بیمار". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 39 ،5 ، 1396، 7. magiran.com/p1761763
Hossein Aslani; Kourosh Fateh. "Result of 2-year treatment of syndromic congenital vertical talus with dobbs method (reverse ponseti) in 21 patients", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 39, 5, 2017, 7. magiran.com/p1761763
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال