ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد رهبر، علیرضا پیش گاهی، جواد شکری، شهلا دره شیری، فریبا اسلامیان، یعقوب سالک زمانی، (1396). فونوفورزیس دگزامتازون در اسکار هایپرتروفیک سوختگی، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 39(5)، 36. magiran.com/p1761767
Mohammad Rahbar, Alireza Pishgahi, Javad Shokri, Shahla Dareshiri, Fariba Eslamian, Yagoub Salekzamani, (2017). Dexamethasone phonophoresis in burn hypertrophic scar, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 39(5), 36. magiran.com/p1761767
محمد رهبر، علیرضا پیش گاهی، جواد شکری، شهلا دره شیری، فریبا اسلامیان، یعقوب سالک زمانی، فونوفورزیس دگزامتازون در اسکار هایپرتروفیک سوختگی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1396؛ 39(5): 36. magiran.com/p1761767
Mohammad Rahbar, Alireza Pishgahi, Javad Shokri, Shahla Dareshiri, Fariba Eslamian, Yagoub Salekzamani, Dexamethasone phonophoresis in burn hypertrophic scar, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2017; 39(5): 36. magiran.com/p1761767
محمد رهبر، علیرضا پیش گاهی، جواد شکری، شهلا دره شیری، فریبا اسلامیان، یعقوب سالک زمانی، "فونوفورزیس دگزامتازون در اسکار هایپرتروفیک سوختگی"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 39، شماره 5 (1396): 36. magiran.com/p1761767
Mohammad Rahbar, Alireza Pishgahi, Javad Shokri, Shahla Dareshiri, Fariba Eslamian, Yagoub Salekzamani, "Dexamethasone phonophoresis in burn hypertrophic scar", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 39, no.5 (2017): 36. magiran.com/p1761767
محمد رهبر، علیرضا پیش گاهی، جواد شکری، شهلا دره شیری، فریبا اسلامیان، یعقوب سالک زمانی، (1396). 'فونوفورزیس دگزامتازون در اسکار هایپرتروفیک سوختگی'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 39(5)، صص.36. magiran.com/p1761767
Mohammad Rahbar, Alireza Pishgahi, Javad Shokri, Shahla Dareshiri, Fariba Eslamian, Yagoub Salekzamani, (2017). 'Dexamethasone phonophoresis in burn hypertrophic scar', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 39(5), pp.36. magiran.com/p1761767
محمد رهبر؛ علیرضا پیش گاهی؛ جواد شکری؛ شهلا دره شیری؛ فریبا اسلامیان؛ یعقوب سالک زمانی. "فونوفورزیس دگزامتازون در اسکار هایپرتروفیک سوختگی". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 39 ،5 ، 1396، 36. magiran.com/p1761767
Mohammad Rahbar; Alireza Pishgahi; Javad Shokri; Shahla Dareshiri; Fariba Eslamian; Yagoub Salekzamani. "Dexamethasone phonophoresis in burn hypertrophic scar", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 39, 5, 2017, 36. magiran.com/p1761767
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال