ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره یحیی، شهره زارع کاریزی، علی جهانیان، (1396). بررسی میزان بیان miRNA جهت تشخیص زودهنگام سرطان با استفاده از دروازه های منطقی DNA، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(9)، 96-109. magiran.com/p1762686
Tahereh Yahya, Shohreh Zare Karizi, Ali Jahanian, (2017). Profiling the miRNAs for Early Cancer Detection using DNA-based Logic Gates, Journal of Arak University of Medical Sciences, 20(9), 96-109. magiran.com/p1762686
طاهره یحیی، شهره زارع کاریزی، علی جهانیان، بررسی میزان بیان miRNA جهت تشخیص زودهنگام سرطان با استفاده از دروازه های منطقی DNA. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1396؛ 20(9): 96-109. magiran.com/p1762686
Tahereh Yahya, Shohreh Zare Karizi, Ali Jahanian, Profiling the miRNAs for Early Cancer Detection using DNA-based Logic Gates, Journal of Arak University of Medical Sciences, 2017; 20(9): 96-109. magiran.com/p1762686
طاهره یحیی، شهره زارع کاریزی، علی جهانیان، "بررسی میزان بیان miRNA جهت تشخیص زودهنگام سرطان با استفاده از دروازه های منطقی DNA"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 20، شماره 9 (1396): 96-109. magiran.com/p1762686
Tahereh Yahya, Shohreh Zare Karizi, Ali Jahanian, "Profiling the miRNAs for Early Cancer Detection using DNA-based Logic Gates", Journal of Arak University of Medical Sciences 20, no.9 (2017): 96-109. magiran.com/p1762686
طاهره یحیی، شهره زارع کاریزی، علی جهانیان، (1396). 'بررسی میزان بیان miRNA جهت تشخیص زودهنگام سرطان با استفاده از دروازه های منطقی DNA'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(9)، صص.96-109. magiran.com/p1762686
Tahereh Yahya, Shohreh Zare Karizi, Ali Jahanian, (2017). 'Profiling the miRNAs for Early Cancer Detection using DNA-based Logic Gates', Journal of Arak University of Medical Sciences, 20(9), pp.96-109. magiran.com/p1762686
طاهره یحیی؛ شهره زارع کاریزی؛ علی جهانیان. "بررسی میزان بیان miRNA جهت تشخیص زودهنگام سرطان با استفاده از دروازه های منطقی DNA". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20 ،9 ، 1396، 96-109. magiran.com/p1762686
Tahereh Yahya; Shohreh Zare Karizi; Ali Jahanian. "Profiling the miRNAs for Early Cancer Detection using DNA-based Logic Gates", Journal of Arak University of Medical Sciences, 20, 9, 2017, 96-109. magiran.com/p1762686
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال