ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید ارشم، فرهاد قدیری، مهدی بابک، (1396). مقایسه کارایی دو روش مداخله تمرینی نوروفیدبک و حرکتی بر عملکرد دست نوشته کودکان 9 تا 11 ساله دارای اختلال نوشتن، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(9)، 1-11. magiran.com/p1762687
Saeid Arsham, Farhad Ghadiri, Mehdi Babak, (2017). Comparison of the Effectiveness of Two Intervention Methods of Neurofeedback Training (NFT) and the Movement Program on the Handwriting Performance of 9-11 Years Old Children with Dysgraphia, Journal of Arak University of Medical Sciences, 20(9), 1-11. magiran.com/p1762687
سعید ارشم، فرهاد قدیری، مهدی بابک، مقایسه کارایی دو روش مداخله تمرینی نوروفیدبک و حرکتی بر عملکرد دست نوشته کودکان 9 تا 11 ساله دارای اختلال نوشتن. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1396؛ 20(9): 1-11. magiran.com/p1762687
Saeid Arsham, Farhad Ghadiri, Mehdi Babak, Comparison of the Effectiveness of Two Intervention Methods of Neurofeedback Training (NFT) and the Movement Program on the Handwriting Performance of 9-11 Years Old Children with Dysgraphia, Journal of Arak University of Medical Sciences, 2017; 20(9): 1-11. magiran.com/p1762687
سعید ارشم، فرهاد قدیری، مهدی بابک، "مقایسه کارایی دو روش مداخله تمرینی نوروفیدبک و حرکتی بر عملکرد دست نوشته کودکان 9 تا 11 ساله دارای اختلال نوشتن"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 20، شماره 9 (1396): 1-11. magiran.com/p1762687
Saeid Arsham, Farhad Ghadiri, Mehdi Babak, "Comparison of the Effectiveness of Two Intervention Methods of Neurofeedback Training (NFT) and the Movement Program on the Handwriting Performance of 9-11 Years Old Children with Dysgraphia", Journal of Arak University of Medical Sciences 20, no.9 (2017): 1-11. magiran.com/p1762687
سعید ارشم، فرهاد قدیری، مهدی بابک، (1396). 'مقایسه کارایی دو روش مداخله تمرینی نوروفیدبک و حرکتی بر عملکرد دست نوشته کودکان 9 تا 11 ساله دارای اختلال نوشتن'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(9)، صص.1-11. magiran.com/p1762687
Saeid Arsham, Farhad Ghadiri, Mehdi Babak, (2017). 'Comparison of the Effectiveness of Two Intervention Methods of Neurofeedback Training (NFT) and the Movement Program on the Handwriting Performance of 9-11 Years Old Children with Dysgraphia', Journal of Arak University of Medical Sciences, 20(9), pp.1-11. magiran.com/p1762687
سعید ارشم؛ فرهاد قدیری؛ مهدی بابک. "مقایسه کارایی دو روش مداخله تمرینی نوروفیدبک و حرکتی بر عملکرد دست نوشته کودکان 9 تا 11 ساله دارای اختلال نوشتن". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20 ،9 ، 1396، 1-11. magiran.com/p1762687
Saeid Arsham; Farhad Ghadiri; Mehdi Babak. "Comparison of the Effectiveness of Two Intervention Methods of Neurofeedback Training (NFT) and the Movement Program on the Handwriting Performance of 9-11 Years Old Children with Dysgraphia", Journal of Arak University of Medical Sciences, 20, 9, 2017, 1-11. magiran.com/p1762687
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال