ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی جانی، حمیدرضا جمیلیان، احمد آرامون، (1396). مقایسه استرس ادراک شده، خود کارآمدی و سلامت روان در بیماران مبتلا به ایدز و هپاتیت نوع C، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(9)، 12-21. magiran.com/p1762688
Mostafa Jani, Hamidreza Jamilian, Ahmad Aramoon, (2017). Comparing Perceived Stress, Self-efficacy and Mental Health in Patients With HIV and Hepatitis C, Journal of Arak University of Medical Sciences, 20(9), 12-21. magiran.com/p1762688
مصطفی جانی، حمیدرضا جمیلیان، احمد آرامون، مقایسه استرس ادراک شده، خود کارآمدی و سلامت روان در بیماران مبتلا به ایدز و هپاتیت نوع C. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1396؛ 20(9): 12-21. magiran.com/p1762688
Mostafa Jani, Hamidreza Jamilian, Ahmad Aramoon, Comparing Perceived Stress, Self-efficacy and Mental Health in Patients With HIV and Hepatitis C, Journal of Arak University of Medical Sciences, 2017; 20(9): 12-21. magiran.com/p1762688
مصطفی جانی، حمیدرضا جمیلیان، احمد آرامون، "مقایسه استرس ادراک شده، خود کارآمدی و سلامت روان در بیماران مبتلا به ایدز و هپاتیت نوع C"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 20، شماره 9 (1396): 12-21. magiran.com/p1762688
Mostafa Jani, Hamidreza Jamilian, Ahmad Aramoon, "Comparing Perceived Stress, Self-efficacy and Mental Health in Patients With HIV and Hepatitis C", Journal of Arak University of Medical Sciences 20, no.9 (2017): 12-21. magiran.com/p1762688
مصطفی جانی، حمیدرضا جمیلیان، احمد آرامون، (1396). 'مقایسه استرس ادراک شده، خود کارآمدی و سلامت روان در بیماران مبتلا به ایدز و هپاتیت نوع C'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(9)، صص.12-21. magiran.com/p1762688
Mostafa Jani, Hamidreza Jamilian, Ahmad Aramoon, (2017). 'Comparing Perceived Stress, Self-efficacy and Mental Health in Patients With HIV and Hepatitis C', Journal of Arak University of Medical Sciences, 20(9), pp.12-21. magiran.com/p1762688
مصطفی جانی؛ حمیدرضا جمیلیان؛ احمد آرامون. "مقایسه استرس ادراک شده، خود کارآمدی و سلامت روان در بیماران مبتلا به ایدز و هپاتیت نوع C". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20 ،9 ، 1396، 12-21. magiran.com/p1762688
Mostafa Jani; Hamidreza Jamilian; Ahmad Aramoon. "Comparing Perceived Stress, Self-efficacy and Mental Health in Patients With HIV and Hepatitis C", Journal of Arak University of Medical Sciences, 20, 9, 2017, 12-21. magiran.com/p1762688
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال