ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم دوستی مهاجر، حمید پژاوند، رامین عبیری، امیرهوشنگ الوندی، (1396). فنوتیپ و ژنوتیپ پمپ های افلاکس در ایجاد مقاومت به فلوروکینولون ها در ایزوله های اشرشیا کلی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های کرمانشاه در سال 1392، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(9)، 22-32. magiran.com/p1762689
Maryam Doosti Mohajer, Hamid Pajavand, Ramin Abiri, Amirhooshang Alvandi, (2017). Phenotypic and Genotypic Efflux Pumps in Resistance to Fluoroquinolones in E.coli Isolated from Inpatients in Kermanshah Hospitals in 2013, Journal of Arak University of Medical Sciences, 20(9), 22-32. magiran.com/p1762689
مریم دوستی مهاجر، حمید پژاوند، رامین عبیری، امیرهوشنگ الوندی، فنوتیپ و ژنوتیپ پمپ های افلاکس در ایجاد مقاومت به فلوروکینولون ها در ایزوله های اشرشیا کلی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های کرمانشاه در سال 1392. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1396؛ 20(9): 22-32. magiran.com/p1762689
Maryam Doosti Mohajer, Hamid Pajavand, Ramin Abiri, Amirhooshang Alvandi, Phenotypic and Genotypic Efflux Pumps in Resistance to Fluoroquinolones in E.coli Isolated from Inpatients in Kermanshah Hospitals in 2013, Journal of Arak University of Medical Sciences, 2017; 20(9): 22-32. magiran.com/p1762689
مریم دوستی مهاجر، حمید پژاوند، رامین عبیری، امیرهوشنگ الوندی، "فنوتیپ و ژنوتیپ پمپ های افلاکس در ایجاد مقاومت به فلوروکینولون ها در ایزوله های اشرشیا کلی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های کرمانشاه در سال 1392"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 20، شماره 9 (1396): 22-32. magiran.com/p1762689
Maryam Doosti Mohajer, Hamid Pajavand, Ramin Abiri, Amirhooshang Alvandi, "Phenotypic and Genotypic Efflux Pumps in Resistance to Fluoroquinolones in E.coli Isolated from Inpatients in Kermanshah Hospitals in 2013", Journal of Arak University of Medical Sciences 20, no.9 (2017): 22-32. magiran.com/p1762689
مریم دوستی مهاجر، حمید پژاوند، رامین عبیری، امیرهوشنگ الوندی، (1396). 'فنوتیپ و ژنوتیپ پمپ های افلاکس در ایجاد مقاومت به فلوروکینولون ها در ایزوله های اشرشیا کلی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های کرمانشاه در سال 1392'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(9)، صص.22-32. magiran.com/p1762689
Maryam Doosti Mohajer, Hamid Pajavand, Ramin Abiri, Amirhooshang Alvandi, (2017). 'Phenotypic and Genotypic Efflux Pumps in Resistance to Fluoroquinolones in E.coli Isolated from Inpatients in Kermanshah Hospitals in 2013', Journal of Arak University of Medical Sciences, 20(9), pp.22-32. magiran.com/p1762689
مریم دوستی مهاجر؛ حمید پژاوند؛ رامین عبیری؛ امیرهوشنگ الوندی. "فنوتیپ و ژنوتیپ پمپ های افلاکس در ایجاد مقاومت به فلوروکینولون ها در ایزوله های اشرشیا کلی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های کرمانشاه در سال 1392". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20 ،9 ، 1396، 22-32. magiran.com/p1762689
Maryam Doosti Mohajer; Hamid Pajavand; Ramin Abiri; Amirhooshang Alvandi. "Phenotypic and Genotypic Efflux Pumps in Resistance to Fluoroquinolones in E.coli Isolated from Inpatients in Kermanshah Hospitals in 2013", Journal of Arak University of Medical Sciences, 20, 9, 2017, 22-32. magiran.com/p1762689
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال