ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل سلیمانی، شهین آزموده، مجتبی حبیبی، (1396). مدل یابی روابط ساختاری اجتناب شناختی و نشخوار فکری با علائم بالینی OCD: نارسایی شناختی به عنوان متغیر میانجی، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(9)، 33-44. magiran.com/p1762690
Esmaeil Soleimani, Shahin Azmoodeh, Mojtaba Habibi, (2017). Structural Equation Modeling of the Relationship between Cognitive Avoidance and Rumination with Clinical Symptoms of OCD: Cognitive Failure as a Mediating Variable, Journal of Arak University of Medical Sciences, 20(9), 33-44. magiran.com/p1762690
اسماعیل سلیمانی، شهین آزموده، مجتبی حبیبی، مدل یابی روابط ساختاری اجتناب شناختی و نشخوار فکری با علائم بالینی OCD: نارسایی شناختی به عنوان متغیر میانجی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1396؛ 20(9): 33-44. magiran.com/p1762690
Esmaeil Soleimani, Shahin Azmoodeh, Mojtaba Habibi, Structural Equation Modeling of the Relationship between Cognitive Avoidance and Rumination with Clinical Symptoms of OCD: Cognitive Failure as a Mediating Variable, Journal of Arak University of Medical Sciences, 2017; 20(9): 33-44. magiran.com/p1762690
اسماعیل سلیمانی، شهین آزموده، مجتبی حبیبی، "مدل یابی روابط ساختاری اجتناب شناختی و نشخوار فکری با علائم بالینی OCD: نارسایی شناختی به عنوان متغیر میانجی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 20، شماره 9 (1396): 33-44. magiran.com/p1762690
Esmaeil Soleimani, Shahin Azmoodeh, Mojtaba Habibi, "Structural Equation Modeling of the Relationship between Cognitive Avoidance and Rumination with Clinical Symptoms of OCD: Cognitive Failure as a Mediating Variable", Journal of Arak University of Medical Sciences 20, no.9 (2017): 33-44. magiran.com/p1762690
اسماعیل سلیمانی، شهین آزموده، مجتبی حبیبی، (1396). 'مدل یابی روابط ساختاری اجتناب شناختی و نشخوار فکری با علائم بالینی OCD: نارسایی شناختی به عنوان متغیر میانجی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(9)، صص.33-44. magiran.com/p1762690
Esmaeil Soleimani, Shahin Azmoodeh, Mojtaba Habibi, (2017). 'Structural Equation Modeling of the Relationship between Cognitive Avoidance and Rumination with Clinical Symptoms of OCD: Cognitive Failure as a Mediating Variable', Journal of Arak University of Medical Sciences, 20(9), pp.33-44. magiran.com/p1762690
اسماعیل سلیمانی؛ شهین آزموده؛ مجتبی حبیبی. "مدل یابی روابط ساختاری اجتناب شناختی و نشخوار فکری با علائم بالینی OCD: نارسایی شناختی به عنوان متغیر میانجی". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20 ،9 ، 1396، 33-44. magiran.com/p1762690
Esmaeil Soleimani; Shahin Azmoodeh; Mojtaba Habibi. "Structural Equation Modeling of the Relationship between Cognitive Avoidance and Rumination with Clinical Symptoms of OCD: Cognitive Failure as a Mediating Variable", Journal of Arak University of Medical Sciences, 20, 9, 2017, 33-44. magiran.com/p1762690
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال