ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد سهرابی اسد آباد، زهره قطب الدین، محمدرضا تابنده، (1396). بررسی اثر کروسین بر اختلال حافظه احترازی و فعالیت حرکتی ناشی از تجویز دوکسوروبیسین در موش صحرایی نر بالغ، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(9)، 45-56. magiran.com/p1762691
Javad Sohrabi Asadabad, Zohreh Ghotbeddin, Mohammad Reza Tabandeh, (2017). Study the Effect of Crocin on Avoidance Memory and Motor Activity Impairment Induced by Doxorubicin Administration in Adult Male Rats, Journal of Arak University of Medical Sciences, 20(9), 45-56. magiran.com/p1762691
جواد سهرابی اسد آباد، زهره قطب الدین، محمدرضا تابنده، بررسی اثر کروسین بر اختلال حافظه احترازی و فعالیت حرکتی ناشی از تجویز دوکسوروبیسین در موش صحرایی نر بالغ. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1396؛ 20(9): 45-56. magiran.com/p1762691
Javad Sohrabi Asadabad, Zohreh Ghotbeddin, Mohammad Reza Tabandeh, Study the Effect of Crocin on Avoidance Memory and Motor Activity Impairment Induced by Doxorubicin Administration in Adult Male Rats, Journal of Arak University of Medical Sciences, 2017; 20(9): 45-56. magiran.com/p1762691
جواد سهرابی اسد آباد، زهره قطب الدین، محمدرضا تابنده، "بررسی اثر کروسین بر اختلال حافظه احترازی و فعالیت حرکتی ناشی از تجویز دوکسوروبیسین در موش صحرایی نر بالغ"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 20، شماره 9 (1396): 45-56. magiran.com/p1762691
Javad Sohrabi Asadabad, Zohreh Ghotbeddin, Mohammad Reza Tabandeh, "Study the Effect of Crocin on Avoidance Memory and Motor Activity Impairment Induced by Doxorubicin Administration in Adult Male Rats", Journal of Arak University of Medical Sciences 20, no.9 (2017): 45-56. magiran.com/p1762691
جواد سهرابی اسد آباد، زهره قطب الدین، محمدرضا تابنده، (1396). 'بررسی اثر کروسین بر اختلال حافظه احترازی و فعالیت حرکتی ناشی از تجویز دوکسوروبیسین در موش صحرایی نر بالغ'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(9)، صص.45-56. magiran.com/p1762691
Javad Sohrabi Asadabad, Zohreh Ghotbeddin, Mohammad Reza Tabandeh, (2017). 'Study the Effect of Crocin on Avoidance Memory and Motor Activity Impairment Induced by Doxorubicin Administration in Adult Male Rats', Journal of Arak University of Medical Sciences, 20(9), pp.45-56. magiran.com/p1762691
جواد سهرابی اسد آباد؛ زهره قطب الدین؛ محمدرضا تابنده. "بررسی اثر کروسین بر اختلال حافظه احترازی و فعالیت حرکتی ناشی از تجویز دوکسوروبیسین در موش صحرایی نر بالغ". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20 ،9 ، 1396، 45-56. magiran.com/p1762691
Javad Sohrabi Asadabad; Zohreh Ghotbeddin; Mohammad Reza Tabandeh. "Study the Effect of Crocin on Avoidance Memory and Motor Activity Impairment Induced by Doxorubicin Administration in Adult Male Rats", Journal of Arak University of Medical Sciences, 20, 9, 2017, 45-56. magiran.com/p1762691
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال