ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهسا کاظمی رودسری، فرهاد مشایخی، (1396). ارتباط پلی مورفیسم ژن مهار کننده ی بافتی متالو پروتئیناز 1 (TIMP 1) با نتیجه ی لقاح مصنوعی و انتقال جنین، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(9)، 65-75. magiran.com/p1762693
Mahsa Kazemi Roodsari, Farhad Mashayekhi, (2017). Association of Tissue Inhibitors of Metalloproteinase 1 (TIMP 1) Gene Polymorphism and In Vitro Fertilization and Embryo Transfer Outcome, Journal of Arak University of Medical Sciences, 20(9), 65-75. magiran.com/p1762693
مهسا کاظمی رودسری، فرهاد مشایخی، ارتباط پلی مورفیسم ژن مهار کننده ی بافتی متالو پروتئیناز 1 (TIMP 1) با نتیجه ی لقاح مصنوعی و انتقال جنین. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1396؛ 20(9): 65-75. magiran.com/p1762693
Mahsa Kazemi Roodsari, Farhad Mashayekhi, Association of Tissue Inhibitors of Metalloproteinase 1 (TIMP 1) Gene Polymorphism and In Vitro Fertilization and Embryo Transfer Outcome, Journal of Arak University of Medical Sciences, 2017; 20(9): 65-75. magiran.com/p1762693
مهسا کاظمی رودسری، فرهاد مشایخی، "ارتباط پلی مورفیسم ژن مهار کننده ی بافتی متالو پروتئیناز 1 (TIMP 1) با نتیجه ی لقاح مصنوعی و انتقال جنین"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 20، شماره 9 (1396): 65-75. magiran.com/p1762693
Mahsa Kazemi Roodsari, Farhad Mashayekhi, "Association of Tissue Inhibitors of Metalloproteinase 1 (TIMP 1) Gene Polymorphism and In Vitro Fertilization and Embryo Transfer Outcome", Journal of Arak University of Medical Sciences 20, no.9 (2017): 65-75. magiran.com/p1762693
مهسا کاظمی رودسری، فرهاد مشایخی، (1396). 'ارتباط پلی مورفیسم ژن مهار کننده ی بافتی متالو پروتئیناز 1 (TIMP 1) با نتیجه ی لقاح مصنوعی و انتقال جنین'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(9)، صص.65-75. magiran.com/p1762693
Mahsa Kazemi Roodsari, Farhad Mashayekhi, (2017). 'Association of Tissue Inhibitors of Metalloproteinase 1 (TIMP 1) Gene Polymorphism and In Vitro Fertilization and Embryo Transfer Outcome', Journal of Arak University of Medical Sciences, 20(9), pp.65-75. magiran.com/p1762693
مهسا کاظمی رودسری؛ فرهاد مشایخی. "ارتباط پلی مورفیسم ژن مهار کننده ی بافتی متالو پروتئیناز 1 (TIMP 1) با نتیجه ی لقاح مصنوعی و انتقال جنین". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20 ،9 ، 1396، 65-75. magiran.com/p1762693
Mahsa Kazemi Roodsari; Farhad Mashayekhi. "Association of Tissue Inhibitors of Metalloproteinase 1 (TIMP 1) Gene Polymorphism and In Vitro Fertilization and Embryo Transfer Outcome", Journal of Arak University of Medical Sciences, 20, 9, 2017, 65-75. magiran.com/p1762693
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال