ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داریوش مرادی فارسانی، خسرو نقیبی، مجتبی رحیمی ورپشتی، بهادر ملکی پور، طاهره فصیحی، (1396). مقایسه تاثیر دو سطح متفاوت اکسیژن دریافتی 80 و 40 درصد طی اعمال جراحی استرابیسموس اطفال در تهوع و استفراغ بعد از عمل، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(9)، 76-85. magiran.com/p1762694
Darioush Moradi Farsani, Khosro Naghibi, Mojtaba Rahimi Varposhti, Bahador Malekipoor, Tahereh Fasihi, (2017). Comparing the Effect of Supplemental 80% and 40% Oxygen on Postoperative Nausea and Vomiting in the Pediatrics Undergoing Strabismus Surgery, Journal of Arak University of Medical Sciences, 20(9), 76-85. magiran.com/p1762694
داریوش مرادی فارسانی، خسرو نقیبی، مجتبی رحیمی ورپشتی، بهادر ملکی پور، طاهره فصیحی، مقایسه تاثیر دو سطح متفاوت اکسیژن دریافتی 80 و 40 درصد طی اعمال جراحی استرابیسموس اطفال در تهوع و استفراغ بعد از عمل. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1396؛ 20(9): 76-85. magiran.com/p1762694
Darioush Moradi Farsani, Khosro Naghibi, Mojtaba Rahimi Varposhti, Bahador Malekipoor, Tahereh Fasihi, Comparing the Effect of Supplemental 80% and 40% Oxygen on Postoperative Nausea and Vomiting in the Pediatrics Undergoing Strabismus Surgery, Journal of Arak University of Medical Sciences, 2017; 20(9): 76-85. magiran.com/p1762694
داریوش مرادی فارسانی، خسرو نقیبی، مجتبی رحیمی ورپشتی، بهادر ملکی پور، طاهره فصیحی، "مقایسه تاثیر دو سطح متفاوت اکسیژن دریافتی 80 و 40 درصد طی اعمال جراحی استرابیسموس اطفال در تهوع و استفراغ بعد از عمل"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 20، شماره 9 (1396): 76-85. magiran.com/p1762694
Darioush Moradi Farsani, Khosro Naghibi, Mojtaba Rahimi Varposhti, Bahador Malekipoor, Tahereh Fasihi, "Comparing the Effect of Supplemental 80% and 40% Oxygen on Postoperative Nausea and Vomiting in the Pediatrics Undergoing Strabismus Surgery", Journal of Arak University of Medical Sciences 20, no.9 (2017): 76-85. magiran.com/p1762694
داریوش مرادی فارسانی، خسرو نقیبی، مجتبی رحیمی ورپشتی، بهادر ملکی پور، طاهره فصیحی، (1396). 'مقایسه تاثیر دو سطح متفاوت اکسیژن دریافتی 80 و 40 درصد طی اعمال جراحی استرابیسموس اطفال در تهوع و استفراغ بعد از عمل'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(9)، صص.76-85. magiran.com/p1762694
Darioush Moradi Farsani, Khosro Naghibi, Mojtaba Rahimi Varposhti, Bahador Malekipoor, Tahereh Fasihi, (2017). 'Comparing the Effect of Supplemental 80% and 40% Oxygen on Postoperative Nausea and Vomiting in the Pediatrics Undergoing Strabismus Surgery', Journal of Arak University of Medical Sciences, 20(9), pp.76-85. magiran.com/p1762694
داریوش مرادی فارسانی؛ خسرو نقیبی؛ مجتبی رحیمی ورپشتی؛ بهادر ملکی پور؛ طاهره فصیحی. "مقایسه تاثیر دو سطح متفاوت اکسیژن دریافتی 80 و 40 درصد طی اعمال جراحی استرابیسموس اطفال در تهوع و استفراغ بعد از عمل". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20 ،9 ، 1396، 76-85. magiran.com/p1762694
Darioush Moradi Farsani; Khosro Naghibi; Mojtaba Rahimi Varposhti; Bahador Malekipoor; Tahereh Fasihi. "Comparing the Effect of Supplemental 80% and 40% Oxygen on Postoperative Nausea and Vomiting in the Pediatrics Undergoing Strabismus Surgery", Journal of Arak University of Medical Sciences, 20, 9, 2017, 76-85. magiran.com/p1762694
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال