ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میرزاحسین نوروزی کمره، محمدرضا ذوالفقاری، فیروز قادری پاکدل، جواد طلوعی آذر، (1396). تاثیر 12 هفته تمرین هوازی همراه با مکمل دهی عصاره هیدروالکلی چای سبز بر محتوی آنزیم تلومراز بافت قلب رت های مسن، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(9)، 86-95. magiran.com/p1762695
Mirza Hossein Norouzi Kamareh, Mohammad Reza Zolfaghari, Firouz Ghaderi Pakdel, Javad Tolouei Azar, (2017). Effect of 12 Weeks Aerobic Training Combined with Hydroalcoholic Green Tea Extract on Cardiac Telomerase Enzyme in Aged Male Rats, Journal of Arak University of Medical Sciences, 20(9), 86-95. magiran.com/p1762695
میرزاحسین نوروزی کمره، محمدرضا ذوالفقاری، فیروز قادری پاکدل، جواد طلوعی آذر، تاثیر 12 هفته تمرین هوازی همراه با مکمل دهی عصاره هیدروالکلی چای سبز بر محتوی آنزیم تلومراز بافت قلب رت های مسن. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1396؛ 20(9): 86-95. magiran.com/p1762695
Mirza Hossein Norouzi Kamareh, Mohammad Reza Zolfaghari, Firouz Ghaderi Pakdel, Javad Tolouei Azar, Effect of 12 Weeks Aerobic Training Combined with Hydroalcoholic Green Tea Extract on Cardiac Telomerase Enzyme in Aged Male Rats, Journal of Arak University of Medical Sciences, 2017; 20(9): 86-95. magiran.com/p1762695
میرزاحسین نوروزی کمره، محمدرضا ذوالفقاری، فیروز قادری پاکدل، جواد طلوعی آذر، "تاثیر 12 هفته تمرین هوازی همراه با مکمل دهی عصاره هیدروالکلی چای سبز بر محتوی آنزیم تلومراز بافت قلب رت های مسن"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 20، شماره 9 (1396): 86-95. magiran.com/p1762695
Mirza Hossein Norouzi Kamareh, Mohammad Reza Zolfaghari, Firouz Ghaderi Pakdel, Javad Tolouei Azar, "Effect of 12 Weeks Aerobic Training Combined with Hydroalcoholic Green Tea Extract on Cardiac Telomerase Enzyme in Aged Male Rats", Journal of Arak University of Medical Sciences 20, no.9 (2017): 86-95. magiran.com/p1762695
میرزاحسین نوروزی کمره، محمدرضا ذوالفقاری، فیروز قادری پاکدل، جواد طلوعی آذر، (1396). 'تاثیر 12 هفته تمرین هوازی همراه با مکمل دهی عصاره هیدروالکلی چای سبز بر محتوی آنزیم تلومراز بافت قلب رت های مسن'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(9)، صص.86-95. magiran.com/p1762695
Mirza Hossein Norouzi Kamareh, Mohammad Reza Zolfaghari, Firouz Ghaderi Pakdel, Javad Tolouei Azar, (2017). 'Effect of 12 Weeks Aerobic Training Combined with Hydroalcoholic Green Tea Extract on Cardiac Telomerase Enzyme in Aged Male Rats', Journal of Arak University of Medical Sciences, 20(9), pp.86-95. magiran.com/p1762695
میرزاحسین نوروزی کمره؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ فیروز قادری پاکدل؛ جواد طلوعی آذر. "تاثیر 12 هفته تمرین هوازی همراه با مکمل دهی عصاره هیدروالکلی چای سبز بر محتوی آنزیم تلومراز بافت قلب رت های مسن". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20 ،9 ، 1396، 86-95. magiran.com/p1762695
Mirza Hossein Norouzi Kamareh; Mohammad Reza Zolfaghari; Firouz Ghaderi Pakdel; Javad Tolouei Azar. "Effect of 12 Weeks Aerobic Training Combined with Hydroalcoholic Green Tea Extract on Cardiac Telomerase Enzyme in Aged Male Rats", Journal of Arak University of Medical Sciences, 20, 9, 2017, 86-95. magiran.com/p1762695
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال