ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید روح الله موسوی، حمید رجبی، عطااله غدیری، رضا قراخانلو، علیرضا سرکاکی، (1396). تاثیر چهار هفته فعالیت هوازی در آب بر میزان بهبود بالینی و پروتئین نوروگلین-1 در بافت مغز مدل حیوانی Multiple Sclerosis از طریق القای (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(447)، 1233-1241. magiran.com/p1762758
Seyed Rouhollah Mousavi, Hamid Rajabi, Ata Allah Ghadiri, Reza Gharakhanlou, Alireza Sarkaki, (2017). The Effect of a Four-week Aerobic Activity in Water on the Extent of Clinical Improvement and Neuregulin-1 (NRG1) Protein in the Brain Tissue of Animal Model of Multiple Sclerosis (MS) via Inducing Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE), Journal Of Isfahan Medical School, 35(447), 1233-1241. magiran.com/p1762758
سید روح الله موسوی، حمید رجبی، عطااله غدیری، رضا قراخانلو، علیرضا سرکاکی، تاثیر چهار هفته فعالیت هوازی در آب بر میزان بهبود بالینی و پروتئین نوروگلین-1 در بافت مغز مدل حیوانی Multiple Sclerosis از طریق القای (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1396؛ 35(447): 1233-1241. magiran.com/p1762758
Seyed Rouhollah Mousavi, Hamid Rajabi, Ata Allah Ghadiri, Reza Gharakhanlou, Alireza Sarkaki, The Effect of a Four-week Aerobic Activity in Water on the Extent of Clinical Improvement and Neuregulin-1 (NRG1) Protein in the Brain Tissue of Animal Model of Multiple Sclerosis (MS) via Inducing Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE), Journal Of Isfahan Medical School, 2017; 35(447): 1233-1241. magiran.com/p1762758
سید روح الله موسوی، حمید رجبی، عطااله غدیری، رضا قراخانلو، علیرضا سرکاکی، "تاثیر چهار هفته فعالیت هوازی در آب بر میزان بهبود بالینی و پروتئین نوروگلین-1 در بافت مغز مدل حیوانی Multiple Sclerosis از طریق القای (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 35، شماره 447 (1396): 1233-1241. magiran.com/p1762758
Seyed Rouhollah Mousavi, Hamid Rajabi, Ata Allah Ghadiri, Reza Gharakhanlou, Alireza Sarkaki, "The Effect of a Four-week Aerobic Activity in Water on the Extent of Clinical Improvement and Neuregulin-1 (NRG1) Protein in the Brain Tissue of Animal Model of Multiple Sclerosis (MS) via Inducing Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE)", Journal Of Isfahan Medical School 35, no.447 (2017): 1233-1241. magiran.com/p1762758
سید روح الله موسوی، حمید رجبی، عطااله غدیری، رضا قراخانلو، علیرضا سرکاکی، (1396). 'تاثیر چهار هفته فعالیت هوازی در آب بر میزان بهبود بالینی و پروتئین نوروگلین-1 در بافت مغز مدل حیوانی Multiple Sclerosis از طریق القای (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(447)، صص.1233-1241. magiran.com/p1762758
Seyed Rouhollah Mousavi, Hamid Rajabi, Ata Allah Ghadiri, Reza Gharakhanlou, Alireza Sarkaki, (2017). 'The Effect of a Four-week Aerobic Activity in Water on the Extent of Clinical Improvement and Neuregulin-1 (NRG1) Protein in the Brain Tissue of Animal Model of Multiple Sclerosis (MS) via Inducing Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE)', Journal Of Isfahan Medical School, 35(447), pp.1233-1241. magiran.com/p1762758
سید روح الله موسوی؛ حمید رجبی؛ عطااله غدیری؛ رضا قراخانلو؛ علیرضا سرکاکی. "تاثیر چهار هفته فعالیت هوازی در آب بر میزان بهبود بالینی و پروتئین نوروگلین-1 در بافت مغز مدل حیوانی Multiple Sclerosis از طریق القای (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35 ،447 ، 1396، 1233-1241. magiran.com/p1762758
Seyed Rouhollah Mousavi; Hamid Rajabi; Ata Allah Ghadiri; Reza Gharakhanlou; Alireza Sarkaki. "The Effect of a Four-week Aerobic Activity in Water on the Extent of Clinical Improvement and Neuregulin-1 (NRG1) Protein in the Brain Tissue of Animal Model of Multiple Sclerosis (MS) via Inducing Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE)", Journal Of Isfahan Medical School, 35, 447, 2017, 1233-1241. magiran.com/p1762758
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال