ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرگس شکربیگی، سهراب مروتی، یارمحمد قاسمی، (1396). خوانش قرآنی از سرمایه اجتماعی با تاکید بر سوره حجرات، نشریه دین و ارتباطات، 24(1)، 67-103. magiran.com/p1762835
Narges Shekarbeygi, Sohrab Morovati, Yarmohammad Ghasemi, (2017). A Quranic Reading of Social Capital with an Emphasis on sura al- Hujurat, Religion & Communication, 24(1), 67-103. magiran.com/p1762835
نرگس شکربیگی، سهراب مروتی، یارمحمد قاسمی، خوانش قرآنی از سرمایه اجتماعی با تاکید بر سوره حجرات. نشریه دین و ارتباطات، 1396؛ 24(1): 67-103. magiran.com/p1762835
Narges Shekarbeygi, Sohrab Morovati, Yarmohammad Ghasemi, A Quranic Reading of Social Capital with an Emphasis on sura al- Hujurat, Religion & Communication, 2017; 24(1): 67-103. magiran.com/p1762835
نرگس شکربیگی، سهراب مروتی، یارمحمد قاسمی، "خوانش قرآنی از سرمایه اجتماعی با تاکید بر سوره حجرات"، نشریه دین و ارتباطات 24، شماره 1 (1396): 67-103. magiran.com/p1762835
Narges Shekarbeygi, Sohrab Morovati, Yarmohammad Ghasemi, "A Quranic Reading of Social Capital with an Emphasis on sura al- Hujurat", Religion & Communication 24, no.1 (2017): 67-103. magiran.com/p1762835
نرگس شکربیگی، سهراب مروتی، یارمحمد قاسمی، (1396). 'خوانش قرآنی از سرمایه اجتماعی با تاکید بر سوره حجرات'، نشریه دین و ارتباطات، 24(1)، صص.67-103. magiran.com/p1762835
Narges Shekarbeygi, Sohrab Morovati, Yarmohammad Ghasemi, (2017). 'A Quranic Reading of Social Capital with an Emphasis on sura al- Hujurat', Religion & Communication, 24(1), pp.67-103. magiran.com/p1762835
نرگس شکربیگی؛ سهراب مروتی؛ یارمحمد قاسمی. "خوانش قرآنی از سرمایه اجتماعی با تاکید بر سوره حجرات". نشریه دین و ارتباطات، 24 ،1 ، 1396، 67-103. magiran.com/p1762835
Narges Shekarbeygi; Sohrab Morovati; Yarmohammad Ghasemi. "A Quranic Reading of Social Capital with an Emphasis on sura al- Hujurat", Religion & Communication, 24, 1, 2017, 67-103. magiran.com/p1762835
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال