ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن بشیر، مجید جعفریان، (1396). کاوش در فرآیند تاثیر نرم افزارهای قرآنی بر فهم قرآنی کودکان از دیدگاه مادران، نشریه دین و ارتباطات، 24(1)، 171-197. magiran.com/p1762838
Hassan Bashir, Majid Jafarian, (2017). Exploring the Process of Quranic Software Impact on Children's Quranic Understanding Based on Mothers View, Religion & Communication, 24(1), 171-197. magiran.com/p1762838
حسن بشیر، مجید جعفریان، کاوش در فرآیند تاثیر نرم افزارهای قرآنی بر فهم قرآنی کودکان از دیدگاه مادران. نشریه دین و ارتباطات، 1396؛ 24(1): 171-197. magiran.com/p1762838
Hassan Bashir, Majid Jafarian, Exploring the Process of Quranic Software Impact on Children's Quranic Understanding Based on Mothers View, Religion & Communication, 2017; 24(1): 171-197. magiran.com/p1762838
حسن بشیر، مجید جعفریان، "کاوش در فرآیند تاثیر نرم افزارهای قرآنی بر فهم قرآنی کودکان از دیدگاه مادران"، نشریه دین و ارتباطات 24، شماره 1 (1396): 171-197. magiran.com/p1762838
Hassan Bashir, Majid Jafarian, "Exploring the Process of Quranic Software Impact on Children's Quranic Understanding Based on Mothers View", Religion & Communication 24, no.1 (2017): 171-197. magiran.com/p1762838
حسن بشیر، مجید جعفریان، (1396). 'کاوش در فرآیند تاثیر نرم افزارهای قرآنی بر فهم قرآنی کودکان از دیدگاه مادران'، نشریه دین و ارتباطات، 24(1)، صص.171-197. magiran.com/p1762838
Hassan Bashir, Majid Jafarian, (2017). 'Exploring the Process of Quranic Software Impact on Children's Quranic Understanding Based on Mothers View', Religion & Communication, 24(1), pp.171-197. magiran.com/p1762838
حسن بشیر؛ مجید جعفریان. "کاوش در فرآیند تاثیر نرم افزارهای قرآنی بر فهم قرآنی کودکان از دیدگاه مادران". نشریه دین و ارتباطات، 24 ،1 ، 1396، 171-197. magiran.com/p1762838
Hassan Bashir; Majid Jafarian. "Exploring the Process of Quranic Software Impact on Children's Quranic Understanding Based on Mothers View", Religion & Communication, 24, 1, 2017, 171-197. magiran.com/p1762838
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال