ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایمان مسگری ، محمدسعید جبل عاملی، (1395). مدل سازی تغییرات کاربری زمین: دسته بندی مفاهیم و مدل ها و بیان زمینه های تحقیق، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 27(4)، 75-92. magiran.com/p1763051
Iman Mesgari , Mohammad Saeed Jabalameli, (2017). Modeling Land Use Change: Categorizing Concepts and Models and Explaining Research Areas, Geography and Environmental Planning, 27(4), 75-92. magiran.com/p1763051
ایمان مسگری ، محمدسعید جبل عاملی، مدل سازی تغییرات کاربری زمین: دسته بندی مفاهیم و مدل ها و بیان زمینه های تحقیق. مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 1395؛ 27(4): 75-92. magiran.com/p1763051
Iman Mesgari , Mohammad Saeed Jabalameli, Modeling Land Use Change: Categorizing Concepts and Models and Explaining Research Areas, Geography and Environmental Planning, 2017; 27(4): 75-92. magiran.com/p1763051
ایمان مسگری ، محمدسعید جبل عاملی، "مدل سازی تغییرات کاربری زمین: دسته بندی مفاهیم و مدل ها و بیان زمینه های تحقیق"، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 27، شماره 4 (1395): 75-92. magiran.com/p1763051
Iman Mesgari , Mohammad Saeed Jabalameli, "Modeling Land Use Change: Categorizing Concepts and Models and Explaining Research Areas", Geography and Environmental Planning 27, no.4 (2017): 75-92. magiran.com/p1763051
ایمان مسگری ، محمدسعید جبل عاملی، (1395). 'مدل سازی تغییرات کاربری زمین: دسته بندی مفاهیم و مدل ها و بیان زمینه های تحقیق'، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 27(4)، صص.75-92. magiran.com/p1763051
Iman Mesgari , Mohammad Saeed Jabalameli, (2017). 'Modeling Land Use Change: Categorizing Concepts and Models and Explaining Research Areas', Geography and Environmental Planning, 27(4), pp.75-92. magiran.com/p1763051
ایمان مسگری ؛ محمدسعید جبل عاملی. "مدل سازی تغییرات کاربری زمین: دسته بندی مفاهیم و مدل ها و بیان زمینه های تحقیق". مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 27 ،4 ، 1395، 75-92. magiran.com/p1763051
Iman Mesgari ; Mohammad Saeed Jabalameli. "Modeling Land Use Change: Categorizing Concepts and Models and Explaining Research Areas", Geography and Environmental Planning, 27, 4, 2017, 75-92. magiran.com/p1763051
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال