ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده مریم مهدویه ، سیما سلیمان زاده، (1396). تدوین برنامه ی عملیاتی جامعه محور در کاهش خطرپذیری سوانح مطالعه موردی (طرح دوام محله فهادان یزد)، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 7(3)، 284-295. magiran.com/p1763166
Seyede Maryam Mahdavieh, Sima Soleimanzade, (2017). The Study of Community-Based operational program in reducing risks of Events (Case Study: Durability Plan of Fahadan District in Yazd), Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge, 7(3), 284-295. magiran.com/p1763166
سیده مریم مهدویه ، سیما سلیمان زاده، تدوین برنامه ی عملیاتی جامعه محور در کاهش خطرپذیری سوانح مطالعه موردی (طرح دوام محله فهادان یزد). فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 1396؛ 7(3): 284-295. magiran.com/p1763166
Seyede Maryam Mahdavieh, Sima Soleimanzade, The Study of Community-Based operational program in reducing risks of Events (Case Study: Durability Plan of Fahadan District in Yazd), Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge, 2017; 7(3): 284-295. magiran.com/p1763166
سیده مریم مهدویه ، سیما سلیمان زاده، "تدوین برنامه ی عملیاتی جامعه محور در کاهش خطرپذیری سوانح مطالعه موردی (طرح دوام محله فهادان یزد)"، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران 7، شماره 3 (1396): 284-295. magiran.com/p1763166
Seyede Maryam Mahdavieh, Sima Soleimanzade, "The Study of Community-Based operational program in reducing risks of Events (Case Study: Durability Plan of Fahadan District in Yazd)", Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge 7, no.3 (2017): 284-295. magiran.com/p1763166
سیده مریم مهدویه ، سیما سلیمان زاده، (1396). 'تدوین برنامه ی عملیاتی جامعه محور در کاهش خطرپذیری سوانح مطالعه موردی (طرح دوام محله فهادان یزد)'، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 7(3)، صص.284-295. magiran.com/p1763166
Seyede Maryam Mahdavieh, Sima Soleimanzade, (2017). 'The Study of Community-Based operational program in reducing risks of Events (Case Study: Durability Plan of Fahadan District in Yazd)', Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge, 7(3), pp.284-295. magiran.com/p1763166
سیده مریم مهدویه ؛ سیما سلیمان زاده. "تدوین برنامه ی عملیاتی جامعه محور در کاهش خطرپذیری سوانح مطالعه موردی (طرح دوام محله فهادان یزد)". فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 7 ،3 ، 1396، 284-295. magiran.com/p1763166
Seyede Maryam Mahdavieh; Sima Soleimanzade. "The Study of Community-Based operational program in reducing risks of Events (Case Study: Durability Plan of Fahadan District in Yazd)", Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge, 7, 3, 2017, 284-295. magiran.com/p1763166
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال