ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیده منصوری، عادل آذر، علی دیواندری، رسول رمضانیان، (1396). شبیه سازی عامل بنیان زنجیره تامین خدمت بانکداری بر مبنای منطق غلبه خدمت، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 9(33)، 661-688. magiran.com/p1763167
Saeedeh Mansouri , Adel Azar, Ali Divandari, Rasool Ramezanian, (2017). Agent-Based Simulation of Banking Service Supply Chain Based on Service-Dominant Logic, Quarterly Journal of Business Management, 9(33), 661-688. magiran.com/p1763167
سعیده منصوری، عادل آذر، علی دیواندری، رسول رمضانیان، شبیه سازی عامل بنیان زنجیره تامین خدمت بانکداری بر مبنای منطق غلبه خدمت. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 1396؛ 9(33): 661-688. magiran.com/p1763167
Saeedeh Mansouri , Adel Azar, Ali Divandari, Rasool Ramezanian, Agent-Based Simulation of Banking Service Supply Chain Based on Service-Dominant Logic, Quarterly Journal of Business Management, 2017; 9(33): 661-688. magiran.com/p1763167
سعیده منصوری، عادل آذر، علی دیواندری، رسول رمضانیان، "شبیه سازی عامل بنیان زنجیره تامین خدمت بانکداری بر مبنای منطق غلبه خدمت"، فصلنامه مدیریت بازرگانی 9، شماره 33 (1396): 661-688. magiran.com/p1763167
Saeedeh Mansouri , Adel Azar, Ali Divandari, Rasool Ramezanian, "Agent-Based Simulation of Banking Service Supply Chain Based on Service-Dominant Logic", Quarterly Journal of Business Management 9, no.33 (2017): 661-688. magiran.com/p1763167
سعیده منصوری، عادل آذر، علی دیواندری، رسول رمضانیان، (1396). 'شبیه سازی عامل بنیان زنجیره تامین خدمت بانکداری بر مبنای منطق غلبه خدمت'، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 9(33)، صص.661-688. magiran.com/p1763167
Saeedeh Mansouri , Adel Azar, Ali Divandari, Rasool Ramezanian, (2017). 'Agent-Based Simulation of Banking Service Supply Chain Based on Service-Dominant Logic', Quarterly Journal of Business Management, 9(33), pp.661-688. magiran.com/p1763167
سعیده منصوری؛ عادل آذر؛ علی دیواندری؛ رسول رمضانیان. "شبیه سازی عامل بنیان زنجیره تامین خدمت بانکداری بر مبنای منطق غلبه خدمت". فصلنامه مدیریت بازرگانی، 9 ،33 ، 1396، 661-688. magiran.com/p1763167
Saeedeh Mansouri ; Adel Azar; Ali Divandari; Rasool Ramezanian. "Agent-Based Simulation of Banking Service Supply Chain Based on Service-Dominant Logic", Quarterly Journal of Business Management, 9, 33, 2017, 661-688. magiran.com/p1763167
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال