ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد براتی، عارف درودی، (1396). مکان یابی خطا در خطوط انتقال با حضور محدودکننده جریان خطا، مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران، 14(3)، 99-107. magiran.com/p1764035
J. Barati, A. Droudi, (2017). Fault Location in Transmission Lines in the Presence of Fault Current Limiter, Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers, 14(3), 99-107. magiran.com/p1764035
جواد براتی، عارف درودی، مکان یابی خطا در خطوط انتقال با حضور محدودکننده جریان خطا. مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران، 1396؛ 14(3): 99-107. magiran.com/p1764035
J. Barati, A. Droudi, Fault Location in Transmission Lines in the Presence of Fault Current Limiter, Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers, 2017; 14(3): 99-107. magiran.com/p1764035
جواد براتی، عارف درودی، "مکان یابی خطا در خطوط انتقال با حضور محدودکننده جریان خطا"، مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران 14، شماره 3 (1396): 99-107. magiran.com/p1764035
J. Barati, A. Droudi, "Fault Location in Transmission Lines in the Presence of Fault Current Limiter", Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers 14, no.3 (2017): 99-107. magiran.com/p1764035
جواد براتی، عارف درودی، (1396). 'مکان یابی خطا در خطوط انتقال با حضور محدودکننده جریان خطا'، مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران، 14(3)، صص.99-107. magiran.com/p1764035
J. Barati, A. Droudi, (2017). 'Fault Location in Transmission Lines in the Presence of Fault Current Limiter', Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers, 14(3), pp.99-107. magiran.com/p1764035
جواد براتی؛ عارف درودی. "مکان یابی خطا در خطوط انتقال با حضور محدودکننده جریان خطا". مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران، 14 ،3 ، 1396، 99-107. magiran.com/p1764035
J. Barati; A. Droudi. "Fault Location in Transmission Lines in the Presence of Fault Current Limiter", Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers, 14, 3, 2017, 99-107. magiran.com/p1764035
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال