ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالله یونسی، حسین شایقی، عادل اکبری مجد، یاشار هاشمی، (1396). طراحی پایدارساز PSS3B بر اساس الگوریتم KH و Q-learning برای میراسازی نوسانات فرکانس پایین سیستم قدرت تک ماشینه، مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران، 14(3)، 69-77. magiran.com/p1764038
A. Younesi, H. Shayeghi, A. Akbari, Y. Hashemi, (2017). Design of PSS3B stabilizer using KH Algorithm and Q-Learning for damping Low-frequency Oscillations in SMIB, Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers, 14(3), 69-77. magiran.com/p1764038
عبدالله یونسی، حسین شایقی، عادل اکبری مجد، یاشار هاشمی، طراحی پایدارساز PSS3B بر اساس الگوریتم KH و Q-learning برای میراسازی نوسانات فرکانس پایین سیستم قدرت تک ماشینه. مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران، 1396؛ 14(3): 69-77. magiran.com/p1764038
A. Younesi, H. Shayeghi, A. Akbari, Y. Hashemi, Design of PSS3B stabilizer using KH Algorithm and Q-Learning for damping Low-frequency Oscillations in SMIB, Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers, 2017; 14(3): 69-77. magiran.com/p1764038
عبدالله یونسی، حسین شایقی، عادل اکبری مجد، یاشار هاشمی، "طراحی پایدارساز PSS3B بر اساس الگوریتم KH و Q-learning برای میراسازی نوسانات فرکانس پایین سیستم قدرت تک ماشینه"، مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران 14، شماره 3 (1396): 69-77. magiran.com/p1764038
A. Younesi, H. Shayeghi, A. Akbari, Y. Hashemi, "Design of PSS3B stabilizer using KH Algorithm and Q-Learning for damping Low-frequency Oscillations in SMIB", Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers 14, no.3 (2017): 69-77. magiran.com/p1764038
عبدالله یونسی، حسین شایقی، عادل اکبری مجد، یاشار هاشمی، (1396). 'طراحی پایدارساز PSS3B بر اساس الگوریتم KH و Q-learning برای میراسازی نوسانات فرکانس پایین سیستم قدرت تک ماشینه'، مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران، 14(3)، صص.69-77. magiran.com/p1764038
A. Younesi, H. Shayeghi, A. Akbari, Y. Hashemi, (2017). 'Design of PSS3B stabilizer using KH Algorithm and Q-Learning for damping Low-frequency Oscillations in SMIB', Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers, 14(3), pp.69-77. magiran.com/p1764038
عبدالله یونسی؛ حسین شایقی؛ عادل اکبری مجد؛ یاشار هاشمی. "طراحی پایدارساز PSS3B بر اساس الگوریتم KH و Q-learning برای میراسازی نوسانات فرکانس پایین سیستم قدرت تک ماشینه". مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران، 14 ،3 ، 1396، 69-77. magiran.com/p1764038
A. Younesi; H. Shayeghi; A. Akbari; Y. Hashemi. "Design of PSS3B stabilizer using KH Algorithm and Q-Learning for damping Low-frequency Oscillations in SMIB", Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers, 14, 3, 2017, 69-77. magiran.com/p1764038
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال