ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یعقوب مدملی، احمد اصلانی، یسرا احمدی، مهسا موسوی، حمیده مشعلچی ، مهدی نیک صفت، مصطفی مدملی، (1396). بررسی عادت های مطالعه و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال 1394، مجله پژوهش پرستاری ایران، 12(50)، 27-34. magiran.com/p1764049
Yaghoob Madmoli, Ahmad Aslani, Yosra Ahmadi, Mahsa Mousavi, Hamide Mashalchi , Mehdi Niksefat, Mostafa Madmoli, (2017). Study Habits and Related Factors in Students of Nursing and Midwifery College of Dezful University of Medical Sciences in 2015, Iranian Journal of Nursing Research, 12(50), 27-34. magiran.com/p1764049
یعقوب مدملی، احمد اصلانی، یسرا احمدی، مهسا موسوی، حمیده مشعلچی ، مهدی نیک صفت، مصطفی مدملی، بررسی عادت های مطالعه و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال 1394. مجله پژوهش پرستاری ایران، 1396؛ 12(50): 27-34. magiran.com/p1764049
Yaghoob Madmoli, Ahmad Aslani, Yosra Ahmadi, Mahsa Mousavi, Hamide Mashalchi , Mehdi Niksefat, Mostafa Madmoli, Study Habits and Related Factors in Students of Nursing and Midwifery College of Dezful University of Medical Sciences in 2015, Iranian Journal of Nursing Research, 2017; 12(50): 27-34. magiran.com/p1764049
یعقوب مدملی، احمد اصلانی، یسرا احمدی، مهسا موسوی، حمیده مشعلچی ، مهدی نیک صفت، مصطفی مدملی، "بررسی عادت های مطالعه و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال 1394"، مجله پژوهش پرستاری ایران 12، شماره 50 (1396): 27-34. magiran.com/p1764049
Yaghoob Madmoli, Ahmad Aslani, Yosra Ahmadi, Mahsa Mousavi, Hamide Mashalchi , Mehdi Niksefat, Mostafa Madmoli, "Study Habits and Related Factors in Students of Nursing and Midwifery College of Dezful University of Medical Sciences in 2015", Iranian Journal of Nursing Research 12, no.50 (2017): 27-34. magiran.com/p1764049
یعقوب مدملی، احمد اصلانی، یسرا احمدی، مهسا موسوی، حمیده مشعلچی ، مهدی نیک صفت، مصطفی مدملی، (1396). 'بررسی عادت های مطالعه و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال 1394'، مجله پژوهش پرستاری ایران، 12(50)، صص.27-34. magiran.com/p1764049
Yaghoob Madmoli, Ahmad Aslani, Yosra Ahmadi, Mahsa Mousavi, Hamide Mashalchi , Mehdi Niksefat, Mostafa Madmoli, (2017). 'Study Habits and Related Factors in Students of Nursing and Midwifery College of Dezful University of Medical Sciences in 2015', Iranian Journal of Nursing Research, 12(50), pp.27-34. magiran.com/p1764049
یعقوب مدملی؛ احمد اصلانی؛ یسرا احمدی؛ مهسا موسوی؛ حمیده مشعلچی ؛ مهدی نیک صفت؛ مصطفی مدملی. "بررسی عادت های مطالعه و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال 1394". مجله پژوهش پرستاری ایران، 12 ،50 ، 1396، 27-34. magiran.com/p1764049
Yaghoob Madmoli; Ahmad Aslani; Yosra Ahmadi; Mahsa Mousavi; Hamide Mashalchi ; Mehdi Niksefat; Mostafa Madmoli. "Study Habits and Related Factors in Students of Nursing and Midwifery College of Dezful University of Medical Sciences in 2015", Iranian Journal of Nursing Research, 12, 50, 2017, 27-34. magiran.com/p1764049
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال