ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاظم سام دلیری، (1395). الگویی برای بررسی کاهش نفوذ اجتماعی روحانیان در ایران؛ نقد مقاله دکتر شجاعی زند، فصلنامه شیعه شناسی، 14(56)، 45-82. magiran.com/p1764794
Dr. Kazem Sam Daliri, (2017). A Model for Investigating the Reduction of Social Influence of Clergies in Iran a Critique on Dr. Shujaee Zand's Article, Shiite Studies, 14(56), 45-82. magiran.com/p1764794
کاظم سام دلیری، الگویی برای بررسی کاهش نفوذ اجتماعی روحانیان در ایران؛ نقد مقاله دکتر شجاعی زند. فصلنامه شیعه شناسی، 1395؛ 14(56): 45-82. magiran.com/p1764794
Dr. Kazem Sam Daliri, A Model for Investigating the Reduction of Social Influence of Clergies in Iran a Critique on Dr. Shujaee Zand's Article, Shiite Studies, 2017; 14(56): 45-82. magiran.com/p1764794
کاظم سام دلیری، "الگویی برای بررسی کاهش نفوذ اجتماعی روحانیان در ایران؛ نقد مقاله دکتر شجاعی زند"، فصلنامه شیعه شناسی 14، شماره 56 (1395): 45-82. magiran.com/p1764794
Dr. Kazem Sam Daliri, "A Model for Investigating the Reduction of Social Influence of Clergies in Iran a Critique on Dr. Shujaee Zand's Article", Shiite Studies 14, no.56 (2017): 45-82. magiran.com/p1764794
کاظم سام دلیری، (1395). 'الگویی برای بررسی کاهش نفوذ اجتماعی روحانیان در ایران؛ نقد مقاله دکتر شجاعی زند'، فصلنامه شیعه شناسی، 14(56)، صص.45-82. magiran.com/p1764794
Dr. Kazem Sam Daliri, (2017). 'A Model for Investigating the Reduction of Social Influence of Clergies in Iran a Critique on Dr. Shujaee Zand's Article', Shiite Studies, 14(56), pp.45-82. magiran.com/p1764794
کاظم سام دلیری. "الگویی برای بررسی کاهش نفوذ اجتماعی روحانیان در ایران؛ نقد مقاله دکتر شجاعی زند". فصلنامه شیعه شناسی، 14 ،56 ، 1395، 45-82. magiran.com/p1764794
Dr. Kazem Sam Daliri. "A Model for Investigating the Reduction of Social Influence of Clergies in Iran a Critique on Dr. Shujaee Zand's Article", Shiite Studies, 14, 56, 2017, 45-82. magiran.com/p1764794
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال