ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا نیک منش، ناصر طالب بیدختی، (1391). مقایسه توانایی تئوری موجک و سری های زمانی در مدل سازی بارندگی ماهانه مناطق سعادت شهر و ارسنجان در استان فارس، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 5(16)، 1. magiran.com/p1764916
محمدرضا نیک منش، ناصر طالب بیدختی، مقایسه توانایی تئوری موجک و سری های زمانی در مدل سازی بارندگی ماهانه مناطق سعادت شهر و ارسنجان در استان فارس. فصلنامه جغرافیای طبیعی، 1391؛ 5(16): 1. magiran.com/p1764916
محمدرضا نیک منش، ناصر طالب بیدختی، "مقایسه توانایی تئوری موجک و سری های زمانی در مدل سازی بارندگی ماهانه مناطق سعادت شهر و ارسنجان در استان فارس"، فصلنامه جغرافیای طبیعی 5، شماره 16 (1391): 1. magiran.com/p1764916
محمدرضا نیک منش، ناصر طالب بیدختی، (1391). 'مقایسه توانایی تئوری موجک و سری های زمانی در مدل سازی بارندگی ماهانه مناطق سعادت شهر و ارسنجان در استان فارس'، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 5(16)، صص.1. magiran.com/p1764916
محمدرضا نیک منش؛ ناصر طالب بیدختی. "مقایسه توانایی تئوری موجک و سری های زمانی در مدل سازی بارندگی ماهانه مناطق سعادت شهر و ارسنجان در استان فارس". فصلنامه جغرافیای طبیعی، 5 ،16 ، 1391، 1. magiran.com/p1764916
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال