ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مهدی سیدالحسینی، حمید رجبی، عطااله غدیری، رضا قراخانلو، علیرضا سرکاکی، (1396). تاثیر چهار هفته شنای هوازی بر میزان عامل نورون زایی مشتق از مغز و گیرنده ی آن در بافت مغز موش های مبتلا به انسفالومیلیت خود ایمن تجربی، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(448)، 1263-1270. magiran.com/p1765426
Mehdi Seyed-Alhosseini, Hamid Rajabi, Ata Allah Ghadiri, Reza Gharakhanlou, Alireza Sarkaki, (2017). The Effect of Four Weeks of Aerobic Swimming on the Levels of Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) and Tyrosine Receptor Kinase B (TrkB) in the Brain of Animal Model of Experimental Autoimmune Encephalitis (EAE), Journal Of Isfahan Medical School, 35(448), 1263-1270. magiran.com/p1765426
سید مهدی سیدالحسینی، حمید رجبی، عطااله غدیری، رضا قراخانلو، علیرضا سرکاکی، تاثیر چهار هفته شنای هوازی بر میزان عامل نورون زایی مشتق از مغز و گیرنده ی آن در بافت مغز موش های مبتلا به انسفالومیلیت خود ایمن تجربی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1396؛ 35(448): 1263-1270. magiran.com/p1765426
Mehdi Seyed-Alhosseini, Hamid Rajabi, Ata Allah Ghadiri, Reza Gharakhanlou, Alireza Sarkaki, The Effect of Four Weeks of Aerobic Swimming on the Levels of Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) and Tyrosine Receptor Kinase B (TrkB) in the Brain of Animal Model of Experimental Autoimmune Encephalitis (EAE), Journal Of Isfahan Medical School, 2017; 35(448): 1263-1270. magiran.com/p1765426
سید مهدی سیدالحسینی، حمید رجبی، عطااله غدیری، رضا قراخانلو، علیرضا سرکاکی، "تاثیر چهار هفته شنای هوازی بر میزان عامل نورون زایی مشتق از مغز و گیرنده ی آن در بافت مغز موش های مبتلا به انسفالومیلیت خود ایمن تجربی"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 35، شماره 448 (1396): 1263-1270. magiran.com/p1765426
Mehdi Seyed-Alhosseini, Hamid Rajabi, Ata Allah Ghadiri, Reza Gharakhanlou, Alireza Sarkaki, "The Effect of Four Weeks of Aerobic Swimming on the Levels of Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) and Tyrosine Receptor Kinase B (TrkB) in the Brain of Animal Model of Experimental Autoimmune Encephalitis (EAE)", Journal Of Isfahan Medical School 35, no.448 (2017): 1263-1270. magiran.com/p1765426
سید مهدی سیدالحسینی، حمید رجبی، عطااله غدیری، رضا قراخانلو، علیرضا سرکاکی، (1396). 'تاثیر چهار هفته شنای هوازی بر میزان عامل نورون زایی مشتق از مغز و گیرنده ی آن در بافت مغز موش های مبتلا به انسفالومیلیت خود ایمن تجربی'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(448)، صص.1263-1270. magiran.com/p1765426
Mehdi Seyed-Alhosseini, Hamid Rajabi, Ata Allah Ghadiri, Reza Gharakhanlou, Alireza Sarkaki, (2017). 'The Effect of Four Weeks of Aerobic Swimming on the Levels of Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) and Tyrosine Receptor Kinase B (TrkB) in the Brain of Animal Model of Experimental Autoimmune Encephalitis (EAE)', Journal Of Isfahan Medical School, 35(448), pp.1263-1270. magiran.com/p1765426
سید مهدی سیدالحسینی؛ حمید رجبی؛ عطااله غدیری؛ رضا قراخانلو؛ علیرضا سرکاکی. "تاثیر چهار هفته شنای هوازی بر میزان عامل نورون زایی مشتق از مغز و گیرنده ی آن در بافت مغز موش های مبتلا به انسفالومیلیت خود ایمن تجربی". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35 ،448 ، 1396، 1263-1270. magiran.com/p1765426
Mehdi Seyed-Alhosseini; Hamid Rajabi; Ata Allah Ghadiri; Reza Gharakhanlou; Alireza Sarkaki. "The Effect of Four Weeks of Aerobic Swimming on the Levels of Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) and Tyrosine Receptor Kinase B (TrkB) in the Brain of Animal Model of Experimental Autoimmune Encephalitis (EAE)", Journal Of Isfahan Medical School, 35, 448, 2017, 1263-1270. magiran.com/p1765426
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال