ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم زرنشان ، محمدرضا ذوالفقاری، مهدیا غلام نژاد، مهدی یوسفی، (1396). اثر تمرینات هوازی بر هورمونهای جنسی و مارکرهای التهابی زنان مبتلا به آسم، مجله علوم پزشکی رازی، 24(158)، 32-40. magiran.com/p1765644
Azam Zarneshan , Mohammadreza Zolfaghari Dr, Mahdia Gholamnejad Dr, Mehdi Yousefi Dr, (2017). Effect of aerobic exercise training on sex hormones and markers of inflammation in asthmatic women, Razi Journal of Medical Sciences, 24(158), 32-40. magiran.com/p1765644
اعظم زرنشان ، محمدرضا ذوالفقاری، مهدیا غلام نژاد، مهدی یوسفی، اثر تمرینات هوازی بر هورمونهای جنسی و مارکرهای التهابی زنان مبتلا به آسم. مجله علوم پزشکی رازی، 1396؛ 24(158): 32-40. magiran.com/p1765644
Azam Zarneshan , Mohammadreza Zolfaghari Dr, Mahdia Gholamnejad Dr, Mehdi Yousefi Dr, Effect of aerobic exercise training on sex hormones and markers of inflammation in asthmatic women, Razi Journal of Medical Sciences, 2017; 24(158): 32-40. magiran.com/p1765644
اعظم زرنشان ، محمدرضا ذوالفقاری، مهدیا غلام نژاد، مهدی یوسفی، "اثر تمرینات هوازی بر هورمونهای جنسی و مارکرهای التهابی زنان مبتلا به آسم"، مجله علوم پزشکی رازی 24، شماره 158 (1396): 32-40. magiran.com/p1765644
Azam Zarneshan , Mohammadreza Zolfaghari Dr, Mahdia Gholamnejad Dr, Mehdi Yousefi Dr, "Effect of aerobic exercise training on sex hormones and markers of inflammation in asthmatic women", Razi Journal of Medical Sciences 24, no.158 (2017): 32-40. magiran.com/p1765644
اعظم زرنشان ، محمدرضا ذوالفقاری، مهدیا غلام نژاد، مهدی یوسفی، (1396). 'اثر تمرینات هوازی بر هورمونهای جنسی و مارکرهای التهابی زنان مبتلا به آسم'، مجله علوم پزشکی رازی، 24(158)، صص.32-40. magiran.com/p1765644
Azam Zarneshan , Mohammadreza Zolfaghari Dr, Mahdia Gholamnejad Dr, Mehdi Yousefi Dr, (2017). 'Effect of aerobic exercise training on sex hormones and markers of inflammation in asthmatic women', Razi Journal of Medical Sciences, 24(158), pp.32-40. magiran.com/p1765644
اعظم زرنشان ؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ مهدیا غلام نژاد؛ مهدی یوسفی. "اثر تمرینات هوازی بر هورمونهای جنسی و مارکرهای التهابی زنان مبتلا به آسم". مجله علوم پزشکی رازی، 24 ،158 ، 1396، 32-40. magiran.com/p1765644
Azam Zarneshan ; Mohammadreza Zolfaghari Dr; Mahdia Gholamnejad Dr; Mehdi Yousefi Dr. "Effect of aerobic exercise training on sex hormones and markers of inflammation in asthmatic women", Razi Journal of Medical Sciences, 24, 158, 2017, 32-40. magiran.com/p1765644
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال