ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر خضرلو ، نصیر عامل، محسن موید، احمد جهانگیری، میشل گری گوایر، (1396). سنگ نگاری، کانی شیمی و ژئوشیمی اتولیت ها و زینولیت های هورنبلندیتی گدازه های قلیایی شمال غرب مرند (شمال غرب ایران)، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 25(4)، 681-696. magiran.com/p1767682
Aliakbar Khezrloo , (2017). Petrography, mineral chemistry and geochemistry of hornblenditic autholiths and hornblenditic xenoliths from volcanic alkaline rocks from North West of Marand (NW Iran), Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 25(4), 681-696. magiran.com/p1767682
علی اکبر خضرلو ، نصیر عامل، محسن موید، احمد جهانگیری، میشل گری گوایر، سنگ نگاری، کانی شیمی و ژئوشیمی اتولیت ها و زینولیت های هورنبلندیتی گدازه های قلیایی شمال غرب مرند (شمال غرب ایران). مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 1396؛ 25(4): 681-696. magiran.com/p1767682
Aliakbar Khezrloo , Petrography, mineral chemistry and geochemistry of hornblenditic autholiths and hornblenditic xenoliths from volcanic alkaline rocks from North West of Marand (NW Iran), Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 2017; 25(4): 681-696. magiran.com/p1767682
علی اکبر خضرلو ، نصیر عامل، محسن موید، احمد جهانگیری، میشل گری گوایر، "سنگ نگاری، کانی شیمی و ژئوشیمی اتولیت ها و زینولیت های هورنبلندیتی گدازه های قلیایی شمال غرب مرند (شمال غرب ایران)"، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران 25، شماره 4 (1396): 681-696. magiran.com/p1767682
Aliakbar Khezrloo , "Petrography, mineral chemistry and geochemistry of hornblenditic autholiths and hornblenditic xenoliths from volcanic alkaline rocks from North West of Marand (NW Iran)", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 25, no.4 (2017): 681-696. magiran.com/p1767682
علی اکبر خضرلو ، نصیر عامل، محسن موید، احمد جهانگیری، میشل گری گوایر، (1396). 'سنگ نگاری، کانی شیمی و ژئوشیمی اتولیت ها و زینولیت های هورنبلندیتی گدازه های قلیایی شمال غرب مرند (شمال غرب ایران)'، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 25(4)، صص.681-696. magiran.com/p1767682
Aliakbar Khezrloo , (2017). 'Petrography, mineral chemistry and geochemistry of hornblenditic autholiths and hornblenditic xenoliths from volcanic alkaline rocks from North West of Marand (NW Iran)', Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 25(4), pp.681-696. magiran.com/p1767682
علی اکبر خضرلو ؛ نصیر عامل؛ محسن موید؛ احمد جهانگیری؛ میشل گری گوایر. "سنگ نگاری، کانی شیمی و ژئوشیمی اتولیت ها و زینولیت های هورنبلندیتی گدازه های قلیایی شمال غرب مرند (شمال غرب ایران)". مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 25 ،4 ، 1396، 681-696. magiran.com/p1767682
Aliakbar Khezrloo . "Petrography, mineral chemistry and geochemistry of hornblenditic autholiths and hornblenditic xenoliths from volcanic alkaline rocks from North West of Marand (NW Iran)", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 25, 4, 2017, 681-696. magiran.com/p1767682
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال