ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته رنجبرمقدم، فریبرز مسعودی ، مسعود همام، فرناندو کرفو، محمد محجل، (1396). فعالیت فاز کوهزایی کالدونین در شمال شرق ایران: با کاربرد داده های سن سنجی U-Pb زیرکن، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 25(4)، 871-878. magiran.com/p1767696
Fariborz Masuodi , (2017). Introducing Ordovician plutonism as a result of Caledonian orogeny from North East of Iran, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 25(4), 871-878. magiran.com/p1767696
فرشته رنجبرمقدم، فریبرز مسعودی ، مسعود همام، فرناندو کرفو، محمد محجل، فعالیت فاز کوهزایی کالدونین در شمال شرق ایران: با کاربرد داده های سن سنجی U-Pb زیرکن. مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 1396؛ 25(4): 871-878. magiran.com/p1767696
Fariborz Masuodi , Introducing Ordovician plutonism as a result of Caledonian orogeny from North East of Iran, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 2017; 25(4): 871-878. magiran.com/p1767696
فرشته رنجبرمقدم، فریبرز مسعودی ، مسعود همام، فرناندو کرفو، محمد محجل، "فعالیت فاز کوهزایی کالدونین در شمال شرق ایران: با کاربرد داده های سن سنجی U-Pb زیرکن"، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران 25، شماره 4 (1396): 871-878. magiran.com/p1767696
Fariborz Masuodi , "Introducing Ordovician plutonism as a result of Caledonian orogeny from North East of Iran", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 25, no.4 (2017): 871-878. magiran.com/p1767696
فرشته رنجبرمقدم، فریبرز مسعودی ، مسعود همام، فرناندو کرفو، محمد محجل، (1396). 'فعالیت فاز کوهزایی کالدونین در شمال شرق ایران: با کاربرد داده های سن سنجی U-Pb زیرکن'، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 25(4)، صص.871-878. magiran.com/p1767696
Fariborz Masuodi , (2017). 'Introducing Ordovician plutonism as a result of Caledonian orogeny from North East of Iran', Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 25(4), pp.871-878. magiran.com/p1767696
فرشته رنجبرمقدم؛ فریبرز مسعودی ؛ مسعود همام؛ فرناندو کرفو؛ محمد محجل. "فعالیت فاز کوهزایی کالدونین در شمال شرق ایران: با کاربرد داده های سن سنجی U-Pb زیرکن". مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 25 ،4 ، 1396، 871-878. magiran.com/p1767696
Fariborz Masuodi . "Introducing Ordovician plutonism as a result of Caledonian orogeny from North East of Iran", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 25, 4, 2017, 871-878. magiran.com/p1767696
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال