ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آزاده اسکندری ، احمد علی معاضدی، حسین نجف زاده ورزی، فیروز قادری پاکدل، محمدرضا آخوند، (1396). اثر لوواستاتین بر اختلالات شناختی القاء شده توسط تخریب الکتریکی دوطرفه هسته قاعده ای مگنوسلولاریس در مدل بیماری آلزایمر در موش صحرایی نر بالغ، دو ماهنامه فیض، 21(5)، 422-432. magiran.com/p1768066
Azade Eskandary , Ahmad Ali Moazedi, Hossein Najaph Zade Varzi, Firoz Ghadery Pakdel, Mohammad Reza Akhond, (2017). The effect of lovastatin on cognition impairment induced by bilateral electrical lesion of nucleus basalis magnocellularis in the Alzheimer's disease model in adult male rats, Feyz, 21(5), 422-432. magiran.com/p1768066
آزاده اسکندری ، احمد علی معاضدی، حسین نجف زاده ورزی، فیروز قادری پاکدل، محمدرضا آخوند، اثر لوواستاتین بر اختلالات شناختی القاء شده توسط تخریب الکتریکی دوطرفه هسته قاعده ای مگنوسلولاریس در مدل بیماری آلزایمر در موش صحرایی نر بالغ. دو ماهنامه فیض، 1396؛ 21(5): 422-432. magiran.com/p1768066
Azade Eskandary , Ahmad Ali Moazedi, Hossein Najaph Zade Varzi, Firoz Ghadery Pakdel, Mohammad Reza Akhond, The effect of lovastatin on cognition impairment induced by bilateral electrical lesion of nucleus basalis magnocellularis in the Alzheimer's disease model in adult male rats, Feyz, 2017; 21(5): 422-432. magiran.com/p1768066
آزاده اسکندری ، احمد علی معاضدی، حسین نجف زاده ورزی، فیروز قادری پاکدل، محمدرضا آخوند، "اثر لوواستاتین بر اختلالات شناختی القاء شده توسط تخریب الکتریکی دوطرفه هسته قاعده ای مگنوسلولاریس در مدل بیماری آلزایمر در موش صحرایی نر بالغ"، دو ماهنامه فیض 21، شماره 5 (1396): 422-432. magiran.com/p1768066
Azade Eskandary , Ahmad Ali Moazedi, Hossein Najaph Zade Varzi, Firoz Ghadery Pakdel, Mohammad Reza Akhond, "The effect of lovastatin on cognition impairment induced by bilateral electrical lesion of nucleus basalis magnocellularis in the Alzheimer's disease model in adult male rats", Feyz 21, no.5 (2017): 422-432. magiran.com/p1768066
آزاده اسکندری ، احمد علی معاضدی، حسین نجف زاده ورزی، فیروز قادری پاکدل، محمدرضا آخوند، (1396). 'اثر لوواستاتین بر اختلالات شناختی القاء شده توسط تخریب الکتریکی دوطرفه هسته قاعده ای مگنوسلولاریس در مدل بیماری آلزایمر در موش صحرایی نر بالغ'، دو ماهنامه فیض، 21(5)، صص.422-432. magiran.com/p1768066
Azade Eskandary , Ahmad Ali Moazedi, Hossein Najaph Zade Varzi, Firoz Ghadery Pakdel, Mohammad Reza Akhond, (2017). 'The effect of lovastatin on cognition impairment induced by bilateral electrical lesion of nucleus basalis magnocellularis in the Alzheimer's disease model in adult male rats', Feyz, 21(5), pp.422-432. magiran.com/p1768066
آزاده اسکندری ؛ احمد علی معاضدی؛ حسین نجف زاده ورزی؛ فیروز قادری پاکدل؛ محمدرضا آخوند. "اثر لوواستاتین بر اختلالات شناختی القاء شده توسط تخریب الکتریکی دوطرفه هسته قاعده ای مگنوسلولاریس در مدل بیماری آلزایمر در موش صحرایی نر بالغ". دو ماهنامه فیض، 21 ،5 ، 1396، 422-432. magiran.com/p1768066
Azade Eskandary ; Ahmad Ali Moazedi; Hossein Najaph Zade Varzi; Firoz Ghadery Pakdel; Mohammad Reza Akhond. "The effect of lovastatin on cognition impairment induced by bilateral electrical lesion of nucleus basalis magnocellularis in the Alzheimer's disease model in adult male rats", Feyz, 21, 5, 2017, 422-432. magiran.com/p1768066
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال