ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد هادی حسینی، مهدی ژندی، احمد زارع شحنه، محسن شرفی، (1396). نرخ رقیق سازی بالا بر نتایج حافظت انجمادی منی گاو اثر میگذارد: فراسنجه های حرکتی و فلوسایومتری، مجله تحقیقات دامپزشکی، 11(4)، 377-383. magiran.com/p1768322
Sayed Mohammad Hadi Hussaini, Mahdi Zhandi , Mohsen Sharafi, (2017). High dilution rate of bull semen affects cryopreservation outcomes: kinematic and flowcytometric parameters, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 11(4), 377-383. magiran.com/p1768322
سید محمد هادی حسینی، مهدی ژندی، احمد زارع شحنه، محسن شرفی، نرخ رقیق سازی بالا بر نتایج حافظت انجمادی منی گاو اثر میگذارد: فراسنجه های حرکتی و فلوسایومتری. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1396؛ 11(4): 377-383. magiran.com/p1768322
Sayed Mohammad Hadi Hussaini, Mahdi Zhandi , Mohsen Sharafi, High dilution rate of bull semen affects cryopreservation outcomes: kinematic and flowcytometric parameters, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 2017; 11(4): 377-383. magiran.com/p1768322
سید محمد هادی حسینی، مهدی ژندی، احمد زارع شحنه، محسن شرفی، "نرخ رقیق سازی بالا بر نتایج حافظت انجمادی منی گاو اثر میگذارد: فراسنجه های حرکتی و فلوسایومتری"، مجله تحقیقات دامپزشکی 11، شماره 4 (1396): 377-383. magiran.com/p1768322
Sayed Mohammad Hadi Hussaini, Mahdi Zhandi , Mohsen Sharafi, "High dilution rate of bull semen affects cryopreservation outcomes: kinematic and flowcytometric parameters", Iranian Journal of Veterinary Medicine 11, no.4 (2017): 377-383. magiran.com/p1768322
سید محمد هادی حسینی، مهدی ژندی، احمد زارع شحنه، محسن شرفی، (1396). 'نرخ رقیق سازی بالا بر نتایج حافظت انجمادی منی گاو اثر میگذارد: فراسنجه های حرکتی و فلوسایومتری'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 11(4)، صص.377-383. magiran.com/p1768322
Sayed Mohammad Hadi Hussaini, Mahdi Zhandi , Mohsen Sharafi, (2017). 'High dilution rate of bull semen affects cryopreservation outcomes: kinematic and flowcytometric parameters', Iranian Journal of Veterinary Medicine, 11(4), pp.377-383. magiran.com/p1768322
سید محمد هادی حسینی؛ مهدی ژندی؛ احمد زارع شحنه؛ محسن شرفی. "نرخ رقیق سازی بالا بر نتایج حافظت انجمادی منی گاو اثر میگذارد: فراسنجه های حرکتی و فلوسایومتری". مجله تحقیقات دامپزشکی، 11 ،4 ، 1396، 377-383. magiran.com/p1768322
Sayed Mohammad Hadi Hussaini; Mahdi Zhandi ; Mohsen Sharafi. "High dilution rate of bull semen affects cryopreservation outcomes: kinematic and flowcytometric parameters", Iranian Journal of Veterinary Medicine, 11, 4, 2017, 377-383. magiran.com/p1768322
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال