ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کیوان محمدزاده، بختیار فیضی زاده، (1396). مدلسازی اثرات خشکی دریاچه ارومیه بر روند گسترش شوری در اراضی کشاورزی حاشیه شرقی دریاچه با استفاده از تکنیک فازی شیءگرا، فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، 8(3)، 56-72. magiran.com/p1768622
Kayvan Mohmadzadeh, Bakhtiar Feizizadeh, (2017). Modeling the impacts of Urmia lake drought on soil salinity of agricultural lands in the eastern area of fuzzy object based image analysis approach, Journal of Rs and Gis for natural Resources, 8(3), 56-72. magiran.com/p1768622
کیوان محمدزاده، بختیار فیضی زاده، مدلسازی اثرات خشکی دریاچه ارومیه بر روند گسترش شوری در اراضی کشاورزی حاشیه شرقی دریاچه با استفاده از تکنیک فازی شیءگرا. فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، 1396؛ 8(3): 56-72. magiran.com/p1768622
Kayvan Mohmadzadeh, Bakhtiar Feizizadeh, Modeling the impacts of Urmia lake drought on soil salinity of agricultural lands in the eastern area of fuzzy object based image analysis approach, Journal of Rs and Gis for natural Resources, 2017; 8(3): 56-72. magiran.com/p1768622
کیوان محمدزاده، بختیار فیضی زاده، "مدلسازی اثرات خشکی دریاچه ارومیه بر روند گسترش شوری در اراضی کشاورزی حاشیه شرقی دریاچه با استفاده از تکنیک فازی شیءگرا"، فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی 8، شماره 3 (1396): 56-72. magiran.com/p1768622
Kayvan Mohmadzadeh, Bakhtiar Feizizadeh, "Modeling the impacts of Urmia lake drought on soil salinity of agricultural lands in the eastern area of fuzzy object based image analysis approach", Journal of Rs and Gis for natural Resources 8, no.3 (2017): 56-72. magiran.com/p1768622
کیوان محمدزاده، بختیار فیضی زاده، (1396). 'مدلسازی اثرات خشکی دریاچه ارومیه بر روند گسترش شوری در اراضی کشاورزی حاشیه شرقی دریاچه با استفاده از تکنیک فازی شیءگرا'، فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، 8(3)، صص.56-72. magiran.com/p1768622
Kayvan Mohmadzadeh, Bakhtiar Feizizadeh, (2017). 'Modeling the impacts of Urmia lake drought on soil salinity of agricultural lands in the eastern area of fuzzy object based image analysis approach', Journal of Rs and Gis for natural Resources, 8(3), pp.56-72. magiran.com/p1768622
کیوان محمدزاده؛ بختیار فیضی زاده. "مدلسازی اثرات خشکی دریاچه ارومیه بر روند گسترش شوری در اراضی کشاورزی حاشیه شرقی دریاچه با استفاده از تکنیک فازی شیءگرا". فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، 8 ،3 ، 1396، 56-72. magiran.com/p1768622
Kayvan Mohmadzadeh; Bakhtiar Feizizadeh. "Modeling the impacts of Urmia lake drought on soil salinity of agricultural lands in the eastern area of fuzzy object based image analysis approach", Journal of Rs and Gis for natural Resources, 8, 3, 2017, 56-72. magiran.com/p1768622
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال