ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرناز فرشباف مانی صفت، عباس ابوالقاسمی، اوشا برهمند، نادر حاجلو، (1396). بررسی الگوی قاعدگی و شیوع دیسمنوره در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اردبیل: مطالعه مقطعی، مجله اپیدمیولوژی ایران، 13(3)، 235-243. magiran.com/p1768959
F. Farshbaf Manei Sefat , A. Abolghasemi, U. Barahmand, N. Hajloo, (2017). A Survey of Menstruation Pattern and Prevalence of Dysmenorrhea in Ardabil Second High School Students, Iranian Journal of Epidemiology, 13(3), 235-243. magiran.com/p1768959
فرناز فرشباف مانی صفت، عباس ابوالقاسمی، اوشا برهمند، نادر حاجلو، بررسی الگوی قاعدگی و شیوع دیسمنوره در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اردبیل: مطالعه مقطعی. مجله اپیدمیولوژی ایران، 1396؛ 13(3): 235-243. magiran.com/p1768959
F. Farshbaf Manei Sefat , A. Abolghasemi, U. Barahmand, N. Hajloo, A Survey of Menstruation Pattern and Prevalence of Dysmenorrhea in Ardabil Second High School Students, Iranian Journal of Epidemiology, 2017; 13(3): 235-243. magiran.com/p1768959
فرناز فرشباف مانی صفت، عباس ابوالقاسمی، اوشا برهمند، نادر حاجلو، "بررسی الگوی قاعدگی و شیوع دیسمنوره در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اردبیل: مطالعه مقطعی"، مجله اپیدمیولوژی ایران 13، شماره 3 (1396): 235-243. magiran.com/p1768959
F. Farshbaf Manei Sefat , A. Abolghasemi, U. Barahmand, N. Hajloo, "A Survey of Menstruation Pattern and Prevalence of Dysmenorrhea in Ardabil Second High School Students", Iranian Journal of Epidemiology 13, no.3 (2017): 235-243. magiran.com/p1768959
فرناز فرشباف مانی صفت، عباس ابوالقاسمی، اوشا برهمند، نادر حاجلو، (1396). 'بررسی الگوی قاعدگی و شیوع دیسمنوره در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اردبیل: مطالعه مقطعی'، مجله اپیدمیولوژی ایران، 13(3)، صص.235-243. magiran.com/p1768959
F. Farshbaf Manei Sefat , A. Abolghasemi, U. Barahmand, N. Hajloo, (2017). 'A Survey of Menstruation Pattern and Prevalence of Dysmenorrhea in Ardabil Second High School Students', Iranian Journal of Epidemiology, 13(3), pp.235-243. magiran.com/p1768959
فرناز فرشباف مانی صفت؛ عباس ابوالقاسمی؛ اوشا برهمند؛ نادر حاجلو. "بررسی الگوی قاعدگی و شیوع دیسمنوره در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اردبیل: مطالعه مقطعی". مجله اپیدمیولوژی ایران، 13 ،3 ، 1396، 235-243. magiran.com/p1768959
F. Farshbaf Manei Sefat ; A. Abolghasemi; U. Barahmand; N. Hajloo. "A Survey of Menstruation Pattern and Prevalence of Dysmenorrhea in Ardabil Second High School Students", Iranian Journal of Epidemiology, 13, 3, 2017, 235-243. magiran.com/p1768959
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال