ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Hossein Vazini, Fatemeh Ghafarifar, Zohreh Sharifi, Abdolhosein Dalimi, (2017). Evaluation of Immune Responses Induced by GRA7 and ROP2 Genes by DNA Vaccine Cocktails Against Acute Toxoplasmosis in BALB/c Mice, Avicenna Journal of Medical Biotechnology, 10(1), 2. magiran.com/p1769246
Hossein Vazini, Fatemeh Ghafarifar, Zohreh Sharifi, Abdolhosein Dalimi, Evaluation of Immune Responses Induced by GRA7 and ROP2 Genes by DNA Vaccine Cocktails Against Acute Toxoplasmosis in BALB/c Mice, Avicenna Journal of Medical Biotechnology, 2017; 10(1): 2. magiran.com/p1769246
Hossein Vazini, Fatemeh Ghafarifar, Zohreh Sharifi, Abdolhosein Dalimi, "Evaluation of Immune Responses Induced by GRA7 and ROP2 Genes by DNA Vaccine Cocktails Against Acute Toxoplasmosis in BALB/c Mice", Avicenna Journal of Medical Biotechnology 10, no.1 (2017): 2. magiran.com/p1769246
Hossein Vazini, Fatemeh Ghafarifar, Zohreh Sharifi, Abdolhosein Dalimi, (2017). 'Evaluation of Immune Responses Induced by GRA7 and ROP2 Genes by DNA Vaccine Cocktails Against Acute Toxoplasmosis in BALB/c Mice', Avicenna Journal of Medical Biotechnology, 10(1), pp.2. magiran.com/p1769246
Hossein Vazini; Fatemeh Ghafarifar; Zohreh Sharifi; Abdolhosein Dalimi. "Evaluation of Immune Responses Induced by GRA7 and ROP2 Genes by DNA Vaccine Cocktails Against Acute Toxoplasmosis in BALB/c Mice", Avicenna Journal of Medical Biotechnology, 10, 1, 2017, 2. magiran.com/p1769246
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال