ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیما نیلفروشان، احمدرضا طحانیان، (1395). انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین سبز (پایدار) جهت خرید رنگ مورد نیاز خط کشی ها مطالعه موردی: معاونت حمل و نقل و شرکت مهندسی نیک اندیش، نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، 1(2)، 112-131. magiran.com/p1769372
Nima Nilforoushan, Ahmad Reza Tahanian, (2017). Choose suppliers in the supply chain green (sustainable) required to purchase color surface marking Case Study: Department of Transport and Engineering Company Nik Andish, Journal of Decisions and Operations Research, 1(2), 112-131. magiran.com/p1769372
نیما نیلفروشان، احمدرضا طحانیان، انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین سبز (پایدار) جهت خرید رنگ مورد نیاز خط کشی ها مطالعه موردی: معاونت حمل و نقل و شرکت مهندسی نیک اندیش. نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، 1395؛ 1(2): 112-131. magiran.com/p1769372
Nima Nilforoushan, Ahmad Reza Tahanian, Choose suppliers in the supply chain green (sustainable) required to purchase color surface marking Case Study: Department of Transport and Engineering Company Nik Andish, Journal of Decisions and Operations Research, 2017; 1(2): 112-131. magiran.com/p1769372
نیما نیلفروشان، احمدرضا طحانیان، "انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین سبز (پایدار) جهت خرید رنگ مورد نیاز خط کشی ها مطالعه موردی: معاونت حمل و نقل و شرکت مهندسی نیک اندیش"، نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات 1، شماره 2 (1395): 112-131. magiran.com/p1769372
Nima Nilforoushan, Ahmad Reza Tahanian, "Choose suppliers in the supply chain green (sustainable) required to purchase color surface marking Case Study: Department of Transport and Engineering Company Nik Andish", Journal of Decisions and Operations Research 1, no.2 (2017): 112-131. magiran.com/p1769372
نیما نیلفروشان، احمدرضا طحانیان، (1395). 'انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین سبز (پایدار) جهت خرید رنگ مورد نیاز خط کشی ها مطالعه موردی: معاونت حمل و نقل و شرکت مهندسی نیک اندیش'، نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، 1(2)، صص.112-131. magiran.com/p1769372
Nima Nilforoushan, Ahmad Reza Tahanian, (2017). 'Choose suppliers in the supply chain green (sustainable) required to purchase color surface marking Case Study: Department of Transport and Engineering Company Nik Andish', Journal of Decisions and Operations Research, 1(2), pp.112-131. magiran.com/p1769372
نیما نیلفروشان؛ احمدرضا طحانیان. "انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین سبز (پایدار) جهت خرید رنگ مورد نیاز خط کشی ها مطالعه موردی: معاونت حمل و نقل و شرکت مهندسی نیک اندیش". نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، 1 ،2 ، 1395، 112-131. magiran.com/p1769372
Nima Nilforoushan; Ahmad Reza Tahanian. "Choose suppliers in the supply chain green (sustainable) required to purchase color surface marking Case Study: Department of Transport and Engineering Company Nik Andish", Journal of Decisions and Operations Research, 1, 2, 2017, 112-131. magiran.com/p1769372
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال