ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهسا غفارزاده خویی، مینور لمیعیان، راضیه لطفی، علی منتظری، (1396). ارتباط وضعیت افسردگی پس از زایمان با سطح سواد سلامت زنان نخست زا، مجله پایش، 16(6)، 797. magiran.com/p1769475
Mahsa Ghaffarzadeh Khoei, Minoor Lamyaian, Razieh Lotfi, Ali Montazeri, (2017). The relationship between postpartum depression and health literacy among nulliparous women, Payesh, 16(6), 797. magiran.com/p1769475
مهسا غفارزاده خویی، مینور لمیعیان، راضیه لطفی، علی منتظری، ارتباط وضعیت افسردگی پس از زایمان با سطح سواد سلامت زنان نخست زا. مجله پایش، 1396؛ 16(6): 797. magiran.com/p1769475
Mahsa Ghaffarzadeh Khoei, Minoor Lamyaian, Razieh Lotfi, Ali Montazeri, The relationship between postpartum depression and health literacy among nulliparous women, Payesh, 2017; 16(6): 797. magiran.com/p1769475
مهسا غفارزاده خویی، مینور لمیعیان، راضیه لطفی، علی منتظری، "ارتباط وضعیت افسردگی پس از زایمان با سطح سواد سلامت زنان نخست زا"، مجله پایش 16، شماره 6 (1396): 797. magiran.com/p1769475
Mahsa Ghaffarzadeh Khoei, Minoor Lamyaian, Razieh Lotfi, Ali Montazeri, "The relationship between postpartum depression and health literacy among nulliparous women", Payesh 16, no.6 (2017): 797. magiran.com/p1769475
مهسا غفارزاده خویی، مینور لمیعیان، راضیه لطفی، علی منتظری، (1396). 'ارتباط وضعیت افسردگی پس از زایمان با سطح سواد سلامت زنان نخست زا'، مجله پایش، 16(6)، صص.797. magiran.com/p1769475
Mahsa Ghaffarzadeh Khoei, Minoor Lamyaian, Razieh Lotfi, Ali Montazeri, (2017). 'The relationship between postpartum depression and health literacy among nulliparous women', Payesh, 16(6), pp.797. magiran.com/p1769475
مهسا غفارزاده خویی؛ مینور لمیعیان؛ راضیه لطفی؛ علی منتظری. "ارتباط وضعیت افسردگی پس از زایمان با سطح سواد سلامت زنان نخست زا". مجله پایش، 16 ،6 ، 1396، 797. magiran.com/p1769475
Mahsa Ghaffarzadeh Khoei; Minoor Lamyaian; Razieh Lotfi; Ali Montazeri. "The relationship between postpartum depression and health literacy among nulliparous women", Payesh, 16, 6, 2017, 797. magiran.com/p1769475
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال