ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کبرا جعفری، ناصر حافظی مقدس، علیرضا مظلومی، اعظم قزی، (1396). مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری: مطالعه موردی در اردبیل، مجله زمین شناسی مهندسی، 11(3)، 103. magiran.com/p1769486
Kobra Jafari, Naser Moghaddas, Alireza Mazloumi Bajestani, Azam Ghazi, (2017). Landfill Siting for Municipal Waste: A Case Study in Ardebil, Journal of Engineering Geology, 11(3), 103. magiran.com/p1769486
کبرا جعفری، ناصر حافظی مقدس، علیرضا مظلومی، اعظم قزی، مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری: مطالعه موردی در اردبیل. مجله زمین شناسی مهندسی، 1396؛ 11(3): 103. magiran.com/p1769486
Kobra Jafari, Naser Moghaddas, Alireza Mazloumi Bajestani, Azam Ghazi, Landfill Siting for Municipal Waste: A Case Study in Ardebil, Journal of Engineering Geology, 2017; 11(3): 103. magiran.com/p1769486
کبرا جعفری، ناصر حافظی مقدس، علیرضا مظلومی، اعظم قزی، "مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری: مطالعه موردی در اردبیل"، مجله زمین شناسی مهندسی 11، شماره 3 (1396): 103. magiran.com/p1769486
Kobra Jafari, Naser Moghaddas, Alireza Mazloumi Bajestani, Azam Ghazi, "Landfill Siting for Municipal Waste: A Case Study in Ardebil", Journal of Engineering Geology 11, no.3 (2017): 103. magiran.com/p1769486
کبرا جعفری، ناصر حافظی مقدس، علیرضا مظلومی، اعظم قزی، (1396). 'مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری: مطالعه موردی در اردبیل'، مجله زمین شناسی مهندسی، 11(3)، صص.103. magiran.com/p1769486
Kobra Jafari, Naser Moghaddas, Alireza Mazloumi Bajestani, Azam Ghazi, (2017). 'Landfill Siting for Municipal Waste: A Case Study in Ardebil', Journal of Engineering Geology, 11(3), pp.103. magiran.com/p1769486
کبرا جعفری؛ ناصر حافظی مقدس؛ علیرضا مظلومی؛ اعظم قزی. "مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری: مطالعه موردی در اردبیل". مجله زمین شناسی مهندسی، 11 ،3 ، 1396، 103. magiran.com/p1769486
Kobra Jafari; Naser Moghaddas; Alireza Mazloumi Bajestani; Azam Ghazi. "Landfill Siting for Municipal Waste: A Case Study in Ardebil", Journal of Engineering Geology, 11, 3, 2017, 103. magiran.com/p1769486
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال