ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ام البنین زارع ، فرین سلیمانی، (1396). تکنیک های کمک باروری و پیامدهای پری ناتال، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20(9)، 26-34. magiran.com/p1770098
Ommolbanin Zare , Farin Soleimani, (2017). Assisted Reproduction Technology and Perinatal Outcomes, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20(9), 26-34. magiran.com/p1770098
ام البنین زارع ، فرین سلیمانی، تکنیک های کمک باروری و پیامدهای پری ناتال. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1396؛ 20(9): 26-34. magiran.com/p1770098
Ommolbanin Zare , Farin Soleimani, Assisted Reproduction Technology and Perinatal Outcomes, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2017; 20(9): 26-34. magiran.com/p1770098
ام البنین زارع ، فرین سلیمانی، "تکنیک های کمک باروری و پیامدهای پری ناتال"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 20، شماره 9 (1396): 26-34. magiran.com/p1770098
Ommolbanin Zare , Farin Soleimani, "Assisted Reproduction Technology and Perinatal Outcomes", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 20, no.9 (2017): 26-34. magiran.com/p1770098
ام البنین زارع ، فرین سلیمانی، (1396). 'تکنیک های کمک باروری و پیامدهای پری ناتال'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20(9)، صص.26-34. magiran.com/p1770098
Ommolbanin Zare , Farin Soleimani, (2017). 'Assisted Reproduction Technology and Perinatal Outcomes', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20(9), pp.26-34. magiran.com/p1770098
ام البنین زارع ؛ فرین سلیمانی. "تکنیک های کمک باروری و پیامدهای پری ناتال". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 20 ،9 ، 1396، 26-34. magiran.com/p1770098
Ommolbanin Zare ; Farin Soleimani. "Assisted Reproduction Technology and Perinatal Outcomes", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 20, 9, 2017, 26-34. magiran.com/p1770098
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال