ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرجان معین، سید مهرداد کسایی ، (1396). اثر شنبلیله بر حافظه و یادگیری و ظرفیت آنتی اکسیدان در هیپوکامپ رت های دیابتی تیپ II، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 25(4)، 13-23. magiran.com/p1770178
Marjan Moin, Seyed Mehrdad Kassaee Dr , (2017). Effect of Fenugreek on Memory and Learning and also Antioxidant Capacity in Hippocampus of Type II Diabetic Rats, Ilam University of Medical Science, 25(4), 13-23. magiran.com/p1770178
مرجان معین، سید مهرداد کسایی ، اثر شنبلیله بر حافظه و یادگیری و ظرفیت آنتی اکسیدان در هیپوکامپ رت های دیابتی تیپ II. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1396؛ 25(4): 13-23. magiran.com/p1770178
Marjan Moin, Seyed Mehrdad Kassaee Dr , Effect of Fenugreek on Memory and Learning and also Antioxidant Capacity in Hippocampus of Type II Diabetic Rats, Ilam University of Medical Science, 2017; 25(4): 13-23. magiran.com/p1770178
مرجان معین، سید مهرداد کسایی ، "اثر شنبلیله بر حافظه و یادگیری و ظرفیت آنتی اکسیدان در هیپوکامپ رت های دیابتی تیپ II"، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 25، شماره 4 (1396): 13-23. magiran.com/p1770178
Marjan Moin, Seyed Mehrdad Kassaee Dr , "Effect of Fenugreek on Memory and Learning and also Antioxidant Capacity in Hippocampus of Type II Diabetic Rats", Ilam University of Medical Science 25, no.4 (2017): 13-23. magiran.com/p1770178
مرجان معین، سید مهرداد کسایی ، (1396). 'اثر شنبلیله بر حافظه و یادگیری و ظرفیت آنتی اکسیدان در هیپوکامپ رت های دیابتی تیپ II'، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 25(4)، صص.13-23. magiran.com/p1770178
Marjan Moin, Seyed Mehrdad Kassaee Dr , (2017). 'Effect of Fenugreek on Memory and Learning and also Antioxidant Capacity in Hippocampus of Type II Diabetic Rats', Ilam University of Medical Science, 25(4), pp.13-23. magiran.com/p1770178
مرجان معین؛ سید مهرداد کسایی . "اثر شنبلیله بر حافظه و یادگیری و ظرفیت آنتی اکسیدان در هیپوکامپ رت های دیابتی تیپ II". مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 25 ،4 ، 1396، 13-23. magiran.com/p1770178
Marjan Moin; Seyed Mehrdad Kassaee Dr . "Effect of Fenugreek on Memory and Learning and also Antioxidant Capacity in Hippocampus of Type II Diabetic Rats", Ilam University of Medical Science, 25, 4, 2017, 13-23. magiran.com/p1770178
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال