ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حمید نوربخش، مسعود یاورمنش ، سید علی مرتضوی، علی معظمی، پیمان ادیبی، (1396). مقایسه اثر اعمال تنش های کمتر از حد کشندگی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس فرمنتوم استفاده شده به عنوان کشت همراه در ماست سین بیوتیک و دستگاه گوارش مصرف کنندگان، مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 4(3)، 55-67. magiran.com/p1770270
Hamid Noorbakhsh, Masoud Yavarmanesh , Ali Mortezavi, Ali Moazzami, Payman Adibi, (2017). Comparison of the effects of sub-lethal stress on viability of Lactobacillus plantarum and Lactobacillus fermentum used as an adjunct culture in synbiotic yoghurt and digestion system, JOurnal of Food Microbiology, 4(3), 55-67. magiran.com/p1770270
سید حمید نوربخش، مسعود یاورمنش ، سید علی مرتضوی، علی معظمی، پیمان ادیبی، مقایسه اثر اعمال تنش های کمتر از حد کشندگی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس فرمنتوم استفاده شده به عنوان کشت همراه در ماست سین بیوتیک و دستگاه گوارش مصرف کنندگان. مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 1396؛ 4(3): 55-67. magiran.com/p1770270
Hamid Noorbakhsh, Masoud Yavarmanesh , Ali Mortezavi, Ali Moazzami, Payman Adibi, Comparison of the effects of sub-lethal stress on viability of Lactobacillus plantarum and Lactobacillus fermentum used as an adjunct culture in synbiotic yoghurt and digestion system, JOurnal of Food Microbiology, 2017; 4(3): 55-67. magiran.com/p1770270
سید حمید نوربخش، مسعود یاورمنش ، سید علی مرتضوی، علی معظمی، پیمان ادیبی، "مقایسه اثر اعمال تنش های کمتر از حد کشندگی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس فرمنتوم استفاده شده به عنوان کشت همراه در ماست سین بیوتیک و دستگاه گوارش مصرف کنندگان"، مجله میکروب شناسی مواد غذایی 4، شماره 3 (1396): 55-67. magiran.com/p1770270
Hamid Noorbakhsh, Masoud Yavarmanesh , Ali Mortezavi, Ali Moazzami, Payman Adibi, "Comparison of the effects of sub-lethal stress on viability of Lactobacillus plantarum and Lactobacillus fermentum used as an adjunct culture in synbiotic yoghurt and digestion system", JOurnal of Food Microbiology 4, no.3 (2017): 55-67. magiran.com/p1770270
سید حمید نوربخش، مسعود یاورمنش ، سید علی مرتضوی، علی معظمی، پیمان ادیبی، (1396). 'مقایسه اثر اعمال تنش های کمتر از حد کشندگی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس فرمنتوم استفاده شده به عنوان کشت همراه در ماست سین بیوتیک و دستگاه گوارش مصرف کنندگان'، مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 4(3)، صص.55-67. magiran.com/p1770270
Hamid Noorbakhsh, Masoud Yavarmanesh , Ali Mortezavi, Ali Moazzami, Payman Adibi, (2017). 'Comparison of the effects of sub-lethal stress on viability of Lactobacillus plantarum and Lactobacillus fermentum used as an adjunct culture in synbiotic yoghurt and digestion system', JOurnal of Food Microbiology, 4(3), pp.55-67. magiran.com/p1770270
سید حمید نوربخش؛ مسعود یاورمنش ؛ سید علی مرتضوی؛ علی معظمی؛ پیمان ادیبی. "مقایسه اثر اعمال تنش های کمتر از حد کشندگی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس فرمنتوم استفاده شده به عنوان کشت همراه در ماست سین بیوتیک و دستگاه گوارش مصرف کنندگان". مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 4 ،3 ، 1396، 55-67. magiran.com/p1770270
Hamid Noorbakhsh; Masoud Yavarmanesh ; Ali Mortezavi; Ali Moazzami; Payman Adibi. "Comparison of the effects of sub-lethal stress on viability of Lactobacillus plantarum and Lactobacillus fermentum used as an adjunct culture in synbiotic yoghurt and digestion system", JOurnal of Food Microbiology, 4, 3, 2017, 55-67. magiran.com/p1770270
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال