ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سولماز موسوی، فرهاد صفرپور دهکردی، یوسف ولی زاده، (1396). ژنوتایپینگ سوش های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از شیر خام و فرآورده های لبنی، مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 4(3)، 41-53. magiran.com/p1770271
Soolmaz Mousavi, Farhad Safarpoor Dehkordi , Yousef Valizadeh, (2017). Genotyping of Helicobacter pylori strains isolated from raw milk and dairy products, JOurnal of Food Microbiology, 4(3), 41-53. magiran.com/p1770271
سولماز موسوی، فرهاد صفرپور دهکردی، یوسف ولی زاده، ژنوتایپینگ سوش های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از شیر خام و فرآورده های لبنی. مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 1396؛ 4(3): 41-53. magiran.com/p1770271
Soolmaz Mousavi, Farhad Safarpoor Dehkordi , Yousef Valizadeh, Genotyping of Helicobacter pylori strains isolated from raw milk and dairy products, JOurnal of Food Microbiology, 2017; 4(3): 41-53. magiran.com/p1770271
سولماز موسوی، فرهاد صفرپور دهکردی، یوسف ولی زاده، "ژنوتایپینگ سوش های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از شیر خام و فرآورده های لبنی"، مجله میکروب شناسی مواد غذایی 4، شماره 3 (1396): 41-53. magiran.com/p1770271
Soolmaz Mousavi, Farhad Safarpoor Dehkordi , Yousef Valizadeh, "Genotyping of Helicobacter pylori strains isolated from raw milk and dairy products", JOurnal of Food Microbiology 4, no.3 (2017): 41-53. magiran.com/p1770271
سولماز موسوی، فرهاد صفرپور دهکردی، یوسف ولی زاده، (1396). 'ژنوتایپینگ سوش های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از شیر خام و فرآورده های لبنی'، مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 4(3)، صص.41-53. magiran.com/p1770271
Soolmaz Mousavi, Farhad Safarpoor Dehkordi , Yousef Valizadeh, (2017). 'Genotyping of Helicobacter pylori strains isolated from raw milk and dairy products', JOurnal of Food Microbiology, 4(3), pp.41-53. magiran.com/p1770271
سولماز موسوی؛ فرهاد صفرپور دهکردی؛ یوسف ولی زاده. "ژنوتایپینگ سوش های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از شیر خام و فرآورده های لبنی". مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 4 ،3 ، 1396، 41-53. magiran.com/p1770271
Soolmaz Mousavi; Farhad Safarpoor Dehkordi ; Yousef Valizadeh. "Genotyping of Helicobacter pylori strains isolated from raw milk and dairy products", JOurnal of Food Microbiology, 4, 3, 2017, 41-53. magiran.com/p1770271
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال