ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لاله رومیانی، شیوا علیزاده، (1396). بررسی شاخص های شیمیایی، میکروبی و تعیین زمان ماندگاری برگر تلفیقی (کپور نقره ای- گوشت مرغ) در طول مدت نگهداری در شرایط انجماد، مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 4(3)، 19-29. magiran.com/p1770273
Laleh Romiani , Shiva Alizadeh, (2017). Study of chemical, microbial indicators and shelf life of consolidated burgur (silver carp-hen) during cold storage, JOurnal of Food Microbiology, 4(3), 19-29. magiran.com/p1770273
لاله رومیانی، شیوا علیزاده، بررسی شاخص های شیمیایی، میکروبی و تعیین زمان ماندگاری برگر تلفیقی (کپور نقره ای- گوشت مرغ) در طول مدت نگهداری در شرایط انجماد. مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 1396؛ 4(3): 19-29. magiran.com/p1770273
Laleh Romiani , Shiva Alizadeh, Study of chemical, microbial indicators and shelf life of consolidated burgur (silver carp-hen) during cold storage, JOurnal of Food Microbiology, 2017; 4(3): 19-29. magiran.com/p1770273
لاله رومیانی، شیوا علیزاده، "بررسی شاخص های شیمیایی، میکروبی و تعیین زمان ماندگاری برگر تلفیقی (کپور نقره ای- گوشت مرغ) در طول مدت نگهداری در شرایط انجماد"، مجله میکروب شناسی مواد غذایی 4، شماره 3 (1396): 19-29. magiran.com/p1770273
Laleh Romiani , Shiva Alizadeh, "Study of chemical, microbial indicators and shelf life of consolidated burgur (silver carp-hen) during cold storage", JOurnal of Food Microbiology 4, no.3 (2017): 19-29. magiran.com/p1770273
لاله رومیانی، شیوا علیزاده، (1396). 'بررسی شاخص های شیمیایی، میکروبی و تعیین زمان ماندگاری برگر تلفیقی (کپور نقره ای- گوشت مرغ) در طول مدت نگهداری در شرایط انجماد'، مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 4(3)، صص.19-29. magiran.com/p1770273
Laleh Romiani , Shiva Alizadeh, (2017). 'Study of chemical, microbial indicators and shelf life of consolidated burgur (silver carp-hen) during cold storage', JOurnal of Food Microbiology, 4(3), pp.19-29. magiran.com/p1770273
لاله رومیانی؛ شیوا علیزاده. "بررسی شاخص های شیمیایی، میکروبی و تعیین زمان ماندگاری برگر تلفیقی (کپور نقره ای- گوشت مرغ) در طول مدت نگهداری در شرایط انجماد". مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 4 ،3 ، 1396، 19-29. magiran.com/p1770273
Laleh Romiani ; Shiva Alizadeh. "Study of chemical, microbial indicators and shelf life of consolidated burgur (silver carp-hen) during cold storage", JOurnal of Food Microbiology, 4, 3, 2017, 19-29. magiran.com/p1770273
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال