ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پرویز فتاحی ، حسن باقری، سمانه بابایی مراد، (1396). ارائه مدلی ریاضی برای مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با رویکرد حداکثر پوششی چنددوره ای در مواقع اضطراری، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 2(3)، 193-213. magiran.com/p1771188
Parviz Fattahi , Hassan Bagheri, Samaneh Babaeimorad, (2017). A Mathematical Model for Fire Station Locating with Maximal Covering Location and Multi Period Approach, Journal of Modern Research in Decision Making, 2(3), 193-213. magiran.com/p1771188
پرویز فتاحی ، حسن باقری، سمانه بابایی مراد، ارائه مدلی ریاضی برای مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با رویکرد حداکثر پوششی چنددوره ای در مواقع اضطراری. نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 1396؛ 2(3): 193-213. magiran.com/p1771188
Parviz Fattahi , Hassan Bagheri, Samaneh Babaeimorad, A Mathematical Model for Fire Station Locating with Maximal Covering Location and Multi Period Approach, Journal of Modern Research in Decision Making, 2017; 2(3): 193-213. magiran.com/p1771188
پرویز فتاحی ، حسن باقری، سمانه بابایی مراد، "ارائه مدلی ریاضی برای مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با رویکرد حداکثر پوششی چنددوره ای در مواقع اضطراری"، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری 2، شماره 3 (1396): 193-213. magiran.com/p1771188
Parviz Fattahi , Hassan Bagheri, Samaneh Babaeimorad, "A Mathematical Model for Fire Station Locating with Maximal Covering Location and Multi Period Approach", Journal of Modern Research in Decision Making 2, no.3 (2017): 193-213. magiran.com/p1771188
پرویز فتاحی ، حسن باقری، سمانه بابایی مراد، (1396). 'ارائه مدلی ریاضی برای مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با رویکرد حداکثر پوششی چنددوره ای در مواقع اضطراری'، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 2(3)، صص.193-213. magiran.com/p1771188
Parviz Fattahi , Hassan Bagheri, Samaneh Babaeimorad, (2017). 'A Mathematical Model for Fire Station Locating with Maximal Covering Location and Multi Period Approach', Journal of Modern Research in Decision Making, 2(3), pp.193-213. magiran.com/p1771188
پرویز فتاحی ؛ حسن باقری؛ سمانه بابایی مراد. "ارائه مدلی ریاضی برای مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با رویکرد حداکثر پوششی چنددوره ای در مواقع اضطراری". نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 2 ،3 ، 1396، 193-213. magiran.com/p1771188
Parviz Fattahi ; Hassan Bagheri; Samaneh Babaeimorad. "A Mathematical Model for Fire Station Locating with Maximal Covering Location and Multi Period Approach", Journal of Modern Research in Decision Making, 2, 3, 2017, 193-213. magiran.com/p1771188
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال